Све важне информације објављују се на огласним таблама и Интернет презентацији Школеwww.vss.edu.rs

Обавештења студенти могу добити у Студентској служби, или позивом на бројеве тел.: 011/7550-162 и 063/243-414.

Радно време Студентске службе је од 09:00 до 16:00 часова.

Издавање оверених потврда и уверења обавља се један дан након подношења захтева и то у времену од 09:00 до 15:00 часова, у Студентској служби.

Календар за школску 2022/23. годину

Зимски семестар почиње 2. октобра 2023. и завршава се 20. јануара 2024. године. Завршетком зимског семестра почиње зимски распуст, током којег се организује и одржава јануарски испитни рок.

Летњи семестар почиње 19. фебруара и завршава се 1. јуна 2024. године. По завршетку летњег семестра одржава се јунски, а потом и јулски испитни рок.

 Нерадни дани

 • 11. новембaр 2023. године (Дан примирја у I светском рату);
 • Новогодишњи и божићни празници: од 1. до 8. јануара 2024. године (31. децембар је последњи радни дан, а 9. јануар први радни дан);
 • 15. и 16. фебруар 2024. године (Дан државности);
 • Ускршњи и првомајски празници: од 1. до 6. маја 2024. године

Странице предмета

У оквиру Moodle платформе, на страницама предмета, наставници постављају материјале са предавања, обавештења о терминима колоквијума и све друге битне информације везане за предмет на коме држе наставу. Ове информације се, искључиво, објављују на страницама предмета и зато је неопходно да сви студенти доставе валидну e-mail адресу Студентској служби, како би могли да добију иницијални mail за приступ Moodle платформи.

На овој платформи биће постављани резултати колоквијума и испита.

Полагање колоквијума

У петој и у десетој наставној недељи одржавају се колоквијуми из предмета који се слушају у том семестру.

Први излазак на колоквијум је бесплатан. Када се колоквијум организује други пут пријављује се и плаћа 700 динара (уплатницом). Ова одлука се примењује увек када се колоквијум организује други, трећи (или сваки наредни) пут, без обзира на то да ли студент први пут није положио, или уопште није изашао на полагање колоквијума.

Положен колоквијум важи 2 године, а након истека мора се поново полагати.

Пријављивање испита

Студент може пријавити испите уколико је испунио предиспитне обавезе, измирио своје финансијске обавезе према Школи (сходно потписаном Уговору о динамици измиривања финансијских обавеза) и оверио претходни семестар.

Уколико студент није испунио финансијске обавезе, неће бити у могућности да пријави испит.

Пријава испита врши се електронским путем, слањем маила на studentskasluzba@vss.edu.rs. У тексту маила студент наводи испите које жели да пријави. Испите није могуће пријавити у Школи.

Пријава испита износи 1.500 динара по испиту. Студент може пријавити испит и након одређених термина, најкасније два дана пре испита, и у том случају плаћа 3.000 динара по испиту.

Испитни рокови

Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, јулски, септембарски и октобарски.

 • Јануарски рок:                         од 29. јануара до 10. фебруара 2024. године
 • Априлски рок:                          од 1. до 13. априла 2024. године
 • Јунски рок:                                од 10. до 22. јуна 2024. године
 • Јулски рок:                                од 1. до 13. јула 2024. године
 • Септембарски рок:                од 26. августа до 7. септембра 2027. године
 • Октобарски рок:                      од 16. до 25. септембра 2024. године

Термини за пријављивање испита биће објављени пред сваки испитни рок.

Уколико студент није задовољан оценом добијеном на испиту, има право на поништење оцене у року од 36 часова, подношењем молбе надлежном органу Школе за поништење испита и поновно полагање. Молба се разматра у року од 24 сата. Уколико се молба усвоји, студент поново полаже испит, у истом испитном року, у року од три дана од дана пријема одлуке надлежног органа.

Услов за упис наредне године студија

Студент може да упише другу годину студија уколико је стекао најмање 42 ЕСПБ у првој години.

Трећу годину студент може да упише уколико је стекао најмање 97 ЕСПБ (у првој години студија 60 ЕСПБ и у другој 37 ЕСПБ).

Студент који је стекао услов за упис наредне године, предмете које није положио преноси и плаћа их по ЕСПБ боду.

Студент који постигне изузетне резултате у раду и у року положи све испите из предмета прве и друге године студија са просечном оценом најмање 9,70 (девет/седамдесет), може се, на његов захтев, ослободити плаћања трошкова школарине за један семестар при упису у трећу годину студија.

Упис наредног семестра мора се извршити пре почетка семестра (попуњавањем ШВ обрасца, уз приложен доказ о уплати тог семестра и индекс).

Издавање оверених потврда и уверења обавља се један дан након подношења захтева и то у времену од 08:30 до 15:30 часова, у Студентској служби.

Према Закону о високом образовању, чл. 101, студента има права на:

 • на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање,
 • на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије,
 • на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом,
 • на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења,
 • на повластице које произилазе из статуса студента,
 • на подједнако квалитетне услове студија за све студенте,
 • на различитост и заштиту од дискриминације,
 • да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Школе предвиђене овим Статутом.

Обавезе студента су:

 • испуњава наставне и предиспитне обавезе,
 • поштује опште акте Школе,
 • поштује права запослених и других студената у Школи,
 • учествује у доношењу одлука у складу са Законом,
 • измирује своје финансијске обавезе према Школи.

На лични захтев, студенту се одобрава мировање права и обавеза у случају:

 • одслужења или дослужења војног рока,
 • упућивања на стручну праксу у трајању од најмање 6 месеци,
 • теже болести, ако је због болести одсуствовао најмање један семестар
 • неге детета до годину дана живота,
 • одржавања трудноће,
 • Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења
 • припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство – уколико има статус врхунског спортисте,
 • ако је на усавршавању у иностранству,
 • у другим случајевима предвиђеним општим актима Школе.

Студент који је био спречен да полаже испит због болести или због стручног усавршавања у трајању од најмање 3 месеца, може полагати испит у првом наредном року. Студент коме мирују права и обавезе може полагати испите из наставних предмета за које је испунио обавезе утврђене програмом студија. Према Закону о високом образовању, чл. 109., статус студента престаје у случају:

 • исписивања са студија,
 • завршетка студија,
 • неуписивања школске године,
 • да не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма (у случају ове Школе, то је 6 година).
  Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус врхунског спортисте, задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.
 • изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

Библиотека

Радно време библиотеке је од 9:00 до 15:00 часова. Књиге се позајмљују нaјвише на 10 радних дана, а студент је дужан да у библиотеци остави индекс или личну карту. Уколико студент задржи књиге дуже од предвиђеног Правилника о раду библиотеке, у обавези је да плати 150 динара за сваки дан кашњења.

Студенти су у обавези да се упознају са радом Школе и њеним правилницима преко линка: javno-publikovani-dokumenti (Зборник правилника и стандарда).

 

2. октобар 2023. године

УПРАВА ШКОЛЕ