Све важне информације објављују се на огласним таблама и Интернет презентацији Школеwww.vss.edu.rs

Информације о распореду предавања и испита, студенти могу добити преко огласних табли или Интернета. Ове информације нису доступне преко телефона.

Сва остала обавештења студенти могу добити у Студентској служби, или позивом на бројеве телефона: 011/ 7550-162 и 063/ 243-414.

Радно време Студентске службе је од 08:30 до 15:30 часова .

Зимски семестар почиње 1. октобра 2021. и завршава се 22. јануара 2022. године. Завршетком Зимског семестра почиње зимски распуст, током којег се организује и одржава Јануарски испитни рок.

Летњи семестар почиње 21. фебруара и завршава се 5. јуна 2022. године. По завршетку Летњег семестра одржава се Јунски, а потом и Јулски испитни рок.

Нерадни дани

Школа неће радити:

 • 11. новембра 2021. године (Дан примирја у I светском рату);
 • у време новогодишњих и божићних празника, од 1. до 9. јануара 2022. године (31. децембар је последњи радни дан, а 10. јануар први радни дан);
 • 15. и 16. фебруара 2022. године (Дан државности);
 • у време ускршњих празника, од 22. до 25. априла 2022. године
 • 1. и 2. маја 2022. године (Први мај, празник рада)

У оквиру Moodle платформе, на страницама предмета, наставници постављају материјале са предавања, обавештења о терминима колоквијума и све друге битне информације везане за предмет на коме држе наставу. Ове информације се, искључиво, објављују на страници предмета и зато је неопходно да сви студенти доставе валидну e-mail адресу Студентској служби, како би могли да добију иницијални маил за приступ Moodle платформи. Детаљно упутство за приступ Moodle платформи и апликацијама за праћење online наставе, доставићемо студентима на маил.

На овој платформи биће постављани резултати колоквијума и испита.

У петој и шестој, као и у десетој и једанаестој наставној недељи одржавају се колоквијуми из предмета који се слушају у том семестру.

Излазак на колоквијум када се организује други пут, пријављује се и плаћа 500 динара, излазак у трећем и сваком наредном термину, пријављује се и плаћа 700 динара (уплатницом). Ова одлука се примењује увек када се колоквијум организује по други, тј. трећи пут (или сваки наредни пут) без обзира на то да ли студент прва два пута није положио или уопште није изашао на полагање колоквијума.

Положен колоквијум важи 2 године, а након истека мора се поново полагати.

Студент може пријавити испите уколико је испунио предиспитне обавезе, подмирио своје финансијске обавезе према Школи (сходно потписаном Уговору о динамици измиривања финансијских обавеза) и оверио претходни семестар.

Уколико студент није испунио финансијску обавезу, није у могућности да пријави испит.

Пријава испита врши се електронским путем, слањем маила на studentskasluzba@vss.edu.rs. У тексту маила студент наводи испите које жели да пријави. Испите није могуће пријавити у Школи.

Пријављивање испита износи 1.500 динара по испиту. Студент може пријавити испит и након одређених термина, најмање два дана пре испита, и у том случају плаћа 3.000 динара по испиту.

Испитни рокови су: Јануарски, Априлски, Јунски, Јулски, Септембарски и Октобарски.

 • Јануарски рок: од 31. јануара до 12. фебруара 2022. године
 • Априлски рок: од 4. до 16. априла 2026. године
 • Јунски рок: од 13. до 25. јуна 2022. године
 • Јулски рок: од 4 до 16. јула 2022. године
 • Септембарски рок: од 29. августа до 10. септембра 2022. године
 • Октобарски рок: од 19. септембра до 1. октобра 2022. године

Термини за пријављивање испита биће објављени пред сваки испитни рок, а најчешће се заказују две недеље пре почетка рока.

Термини за пријављивање испита биће објављени пред сваки испитни рок.

Уколико студент није задовољан оценом добијеном на испиту, има право на поништење оцене у року од 36 часова, подношењем молбе надлежном органу Школе за поништење испита и поновно полагање. Молба се разматра у року од 24 сата. Уколико се молба усвоји, студент поново полаже испит, у истом испитном року, у року од три дана од дана пријема одлуке надлежног органа.

Студент може да упише другу годину студија уколико је стекао најмање 37 ЕСПБ у првој години.

Трећу годину студенти могу да упишу уколико су стекли најмање 90 ЕСПБ (у првој години студија 60 ЕСПБ и у другој 30 ЕСПБ).

Студент који постигне изузетне резултате у раду и положи све испите из предмета прве или друге године студија закључно са септембарским испитним роком, са просечном оценом од најмање 9,70 (девет зарез седамдесет), може се, на његов захтев, ослободити плаћања трошкова школарине за један семестар у току трајања студија.

Упис наредног семестра мора се извршити пре почетка семестра (попуњавањем новог ШВ обрасца, уз приложен доказ о уплати тог семестра).

Студенти имају право на добијање бесплатних уверења за регулисање права на: дечји додатак, породичну пензију, инвалидски додатак, добијање здравствене књижице и легитимације за повлашћену вожњу. Ова уверења се издају један дан након подношења захтева, и то у времену од 08:30 до 15:30 часова, у Студентској служби.

Према Закону о високом образовању, чл. 101, студента има права на:

 • на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање,
 • на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије,
 • на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом,
 • на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења,
 • на повластице које произилазе из статуса студента,
 • на подједнако квалитетне услове студија за све студенте,
 • на различитост и заштиту од дискриминације,
 • да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Школе предвиђене овим Статутом.

Обавезе студента су:

 • испуњава наставне и предиспитне обавезе,
 • поштује опште акте Школе,
 • поштује права запослених и других студената у Школи,
 • учествује у доношењу одлука у складу са Законом,
 • измирује своје финансијске обавезе према Школи.

На лични захтев, студенту се одобрава мировање права и обавеза у случају:

 • одслужења или дослужења војног рока,
 • упућивања на стручну праксу у трајању од најмање 6 месеци,
 • теже болести, ако је због болести одсуствовао најмање један семестар
 • неге детета до годину дана живота,
 • одржавања трудноће,
 • Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења
 • припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство – уколико има статус врхунског спортисте,
 • ако је на усавршавању у иностранству,
 • у другим случајевима предвиђеним општим актима Школе.

Студент који је био спречен да полаже испит због болести или због стручног усавршавања у трајању од најмање 3 месеца, може полагати испит у првом наредном року. Студент коме мирују права и обавезе може полагати испите из наставних предмета за које је испунио обавезе утврђене програмом студија. Према Закону о високом образовању, чл. 109., статус студента престаје у случају:

 • исписивања са студија,
 • завршетка студија,
 • неуписивања школске године,
 • да не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма (у случају ове Школе, то је 6 година).
  Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус врхунског спортисте, задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.
 • изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

Радно време библиотеке је од 8:30 до 16.00 часова. Књиге се позајмљују нaјвише на 10 радних дана, а студент је дужан да у библиотеци остави индекс или личну карту.
Уколико студент задржи књиге дуже од предвиђеног рока, у обавези је да плати 150 динара за сваки дан кашњења, а у случају губитка књиге надокнади вредност исте.

Студенти су у обавези да се упознају са радом Школе и њеним правилницима преко линка: јавно публиковани документи (Зборник правилника и стандарда).

Јун, 2022. године

УПРАВА ШКОЛЕ

Календар активности