Студент има право:

– на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање
– на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије
– на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом
– на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења
– на повластице које произилазе из статуса студента
– на подједнако квалитетне услове студија за све студенте
– на различитост и заштиту од дискриминације
– да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе Школе

Студент је дужан да:

– испуњава наставне и предиспитне обавезе
– поштује опште актеШколе
– поштује права запослених и других студената у Школи
– учествује у доношењу одлука у складу са законом.

Студенти се упознају са правима и обавезама на почетку школске године.

Школа је дужна да благовремено упознаје студенте са правима и обавезама у току школске године везаним за организацију наставе и испита.

Упознавање студената са правима и обавезама врши се објављивањем на огласној табли, публикацијама, штампаним материјалима, WEB страници Школе и сл.