Стручно оспособљавање је посебан вид едукације кадрова за рад у спорту који је уређен Законом o спорту и одговарајућим подзаконским актима. Иако не припада систему редовног формалног школовања, попут оног на факултетима и струковним школама из области спорта, процес стручног оспособљавања омогућава стицање легитимних докумената (уверења), којима се остварује право на обављање великог броја спортских занимања. Овај модел стицања законског права на рад у спорту, намењен је оним лицима која на бази дугогодишњег искуства већ обављају бројне стручне послове у спорту, али за то немају одговарајући степен стручне оспособљености.

Стручно оспособљавање је веома интересантно за спортисте који су завршили спортску каријеру, или су на њеном заласку, а желе да стекну макар минималне формалне квалификације и на тај начин остваре право на обављање стручних послова у спорту. Анализе показују да у Србији данас већина спортских стручњака (тренера), али и стручњака у спорту (менаџер клуба, спортски директор, генерални секретар и др.), немају дипломе стечене у редовном систему образовања, већ да своје право на рад остварују управо на основу уверења стечених кроз неформални процес едукације, односно путем стручног оспособљавања.

На основу чланова 28., 29. и 30. Закона о спорту (Службени гласник РС број 10/2016), чланова 10., 18., 24., 32., 40. и 58. Правилника о номенклатури спортских занимања и звања (Службени гласник РС број 7/2013), и чланова 4., 7., 28. и 29. Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту (Службени гласник РС број 8/2013), а у зависности од специфичних садржаја и обима теоријске и практичне наставе, полазницима се омогућава стицање наведених спортских звања:

– Звања у оквиру занимања тренер у спорту:

 • Спортски оперативни тренер
 • Спортски учитељ

– Звања у оквиру занимања инструктор у спорту:

 • Спортски инструктор специјалиста
 • Спортски инструктор
 • Спортски демонстратор

– Звања у оквиру занимања организатор рекреације у спорту:

 • Спортско-рекреативни водитељ
 • Спортско-рекреативни демонстратор

– Звања у оквиру занимања организатор спортског пословања:

 • Организатор спортских приредби
 • Организатор спортских програма и пројеката
 • Организатор безбедности у спорту
 • Асистент за спортски маркетинг

– Звања у оквиру занимања менаџер у спорту:

 • Спортски менаџер (за лица која имају завршено високо образовање из области економије, менаџмента или права, уз обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту I нивоа);
 • Оперативни спортски менаџер (за лица која имају завршено више или високо образовање и обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту II нивоа; односно лица која имају завршено средње образовање и обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту III новоа).

Право на организовање стручног оспособљавања имају првенствено акредитоване високошколске установе у области физичког васпитања и спорта, и области менаџмента у спорту (факултети или високе школе), у сарадњи са гранским савезима.

Стручнo оспособљавање у нашој школи

Стручним оспособљавањем кадрова за рад у спорту бави се и Висока спортска и здравствена школа струковних студија из Београда, која спада у најстарије акредитоване високошколске установе у области спорта у Србији, позната по својој дугој традицији и квалитету.

Осим формалних, Висока спортска и здравствена школа поседује све просторне и кадровске услове за реализацију едукативних програма. У њој су ангажовани водећи експерти из области теорије и праксе спорта и менаџмента.

У досадашњем дугогодишњем раду, Школа је остварила сарадњу са низом гранских савеза на пољу заједничког оспособљавања кадрова у спорту и до сада успешно реализовала већи број курсева за стручно оспособљавање.

Програм који нуди Висока спортска и здравствена школа обухвата сва три нивоа оспособљавања, у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије. Програми на стручном оспособљавању усклађени су са потребама спортске праксе, садрже опште и ужестручне предмете, и могу бити реализовани у сарадњи са гранским савезима, али и самостално. Едукацију спроводе врхунски стручњаци потврђени у теорији и пракси.

Пoлазник који успешно обави све наставне активности и испитне обавезе, предвиђене наставним планом и програмом стручног оспособљавања, и положи и одбрани стручни завршни испит пред Испитном комисијом, стиче одговарајуће звање којим се прецизира спортска грана на коју се издато Уверење о завршеном стручном оспособљавању односи.

Школа нуди оспособљавање за сва три нивоа стручног оспособљавања, сходно фонду одслушаних часова, и то за: трећи ниво стручног оспособљавања настава у трајању од 240 часова, други ниво стручног оспособљавања 120 часова, и први ниво 60 часова.

Конкурс за упис

Занимање: ТРЕНЕР У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР – трећи ниво

За стицање звања спортски оперативни тренер кандидати ће савладати наставу предвиђену трећим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 240 часова, уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

Занимање: ТРЕНЕР У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКИ УЧИТЕЉ – други ниво

За стицање звања спортски учитељ кандидати ће савладати наставу предвиђену другим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 120 часова, уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

Занимање: ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ВОДИТЕЉ – трећи ниво

За стицање звања спортско-рекреативни водитељ кандидати ће савладати наставу предвиђену трећим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 240 часова, уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

Занимање: ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДЕМОНСТРАТОР – други ниво

За стицање звања спортско-рекреативни демонстратор кандидати ће савладати наставу предвиђену другим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 120 часова, уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

Занимање: ИНСТРУКТОР У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКИ ИНСТРУКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА – трећи ниво

За стицање звања спортски инструктор специјалиста кандидати ће савладати наставу предвиђену трећим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 240 часова, уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

Занимање: ИНСТРУКТОР У СПОРТУ

Звање: СПОРТСКИ ИНСТРУКТОР – други ниво

За стицање звања спортски инструктор кандидати ће савлади наставу предвиђену другим нивоом стручне оспособљености, која обухвата савладану теоријску и практичну наставу у трајању од 120 часова, уз одговарајућу проверу знања и способности за обављање одређене врсте послова.

Занимање: МЕНАЏЕР У СПОРТУ

Звање: ОПЕРАТИВНИ СПОРТСКИ МЕНАЏЕР – трећи ниво

Стручно оспособљавање за стицање звања оперативни спортски менаџер односи се на лица која имају завршено:
а) више или високо образовање и обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту II нивоа (120 часова);
б) средње образовање и обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту III новоа (240 часова);
ц) за стицање звања спортски менаџер, поред завршеног високог образовања из области економије, менаџмента или права, кандидати морају имати и обавезно завршен одговарајући степен стручног оспособљавања из области менаџмента у спорту I нивоа (60 часова).

Цена

Цена стручног оспособљавања биће формирана у складу са бројем полазника изабраног курса.

Све уплате вршити на рачун 205-186403-84

Контакт

Руководилац програма стручног оспособљавања
Др Срђан Милосављевић, проф.
Мобилни: 064/1102-027

Референт програма стручног оспособљавања
Весна Трифуновић
Телефон: 011/7550-162
Мобилни: 063/243-414