Стручно оспособљавање је посебан вид едукације кадрова за рад у спорту који је уређен Законом o спорту и одговарајућим подзаконским актима. Иако не припада систему редовног формалног школовања, попут оног на факултетима и струковним школама из области спорта, процес стручног оспособљавања омогућава стицање легитимних докумената (уверења), којима се остварује право на обављање великог броја спортских занимања. Овај модел стицања законског права на рад у спорту, намењен је оним лицима која на бази дугогодишњег искуства већ обављају бројне стручне послове у спорту, али за то немају одговарајући степен стручне оспособљености.

Стручно оспособљавање је веома интересантно за спортисте који су завршили спортску каријеру, или су на њеном заласку, а желе да стекну макар минималне формалне квалификације и на тај начин остваре право на обављање стручних послова у спорту. Анализе показују да у Србији данас већина спортских стручњака (тренера), али и стручњака у спорту (менаџер клуба, спортски директор, генерални секретар и др.), немају дипломе стечене у редовном систему образовања, већ да своје право на рад остварују управо на основу уверења стечених кроз неформални процес едукације, односно путем стручног оспособљавања.

На основу Закона о спорту  и Правилника о номенклатури спортских занимања и звања, Правилника о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту а у зависности од специфичних садржаја и обима теоријске и практичне наставе, полазницима се омогућава стицање наведених спортских звања:

– Звања у оквиру занимања тренер у спорту:

  • Спортски оперативни тренер
  • Спортски оперативни тренер – спортски учитељ
  • Спортски оперативни кондициони тренер

– Звања у оквиру занимања инструктор у спорту:

  • Спортски инструктор
  • Спортски инструктор – спортски учите

– Звања у оквиру занимања Oрганизатор рекреације у спорту:

  • Спортско-рекреативни водитељ
  • Спортско-рекреативни учитељ

– Звања у оквиру занимања Менаџер у спорту:

  • Оперативни спортски менаџер

– Звања у оквиру занимања Спортски масер:

  • Спортски масер:

Право на организовање стручног оспособљавања имају првенствено акредитоване високошколске установе у области физичког васпитања и спорта, и области менаџмента у спорту (факултети или високе школе), у сарадњи са гранским савезима.

Стручнo оспособљавање у нашој школи

Стручним оспособљавањем кадрова за рад у спорту бави се и Висока спортска и здравствена школа струковних студија из Београда, која спада у најстарије акредитоване високошколске установе у области спорта у Србији, позната по својој дугој традицији и квалитету.

Осим формалних, Висока спортска и здравствена школа поседује све просторне и кадровске услове за реализацију едукативних програма. У њој су ангажовани водећи експерти из области теорије и праксе спорта и менаџмента.

У досадашњем дугогодишњем раду, Школа је остварила сарадњу са низом гранских савеза на пољу заједничког оспособљавања кадрова у спорту и до сада успешно реализовала већи број курсева за стручно оспособљавање.

Програм који нуди Висока спортска и здравствена школа обухвата сва три нивоа оспособљавања, у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије. Програми на стручном оспособљавању усклађени су са потребама спортске праксе, садрже опште и ужестручне предмете, и могу бити реализовани у сарадњи са гранским савезима, али и самостално. Едукацију спроводе врхунски стручњаци потврђени у теорији и пракси.

Пoлазник који успешно обави све наставне активности, предиспитне и испитне обавезе предвиђене наставним планом и програмом стручног оспособљавања, и положи и одбрани стручни завршни испит пред Испитном комисијом, стиче одговарајуће звање којим се прецизира спортска грана на коју се издато Уверење о завршеном стручном оспособљавању односи.

Школа нуди оспособљавање за три нивоа стручног оспособљавања, сходно фонду одслушаних часова, и то за: четврти ниво стручног оспособљавања настава у трајању од 360 часова, трећи ниво стручног оспособљавања настава у трајању од 360 часова, други ниво стручног оспособљавања 240 часова.

КОНКУРС ЗА УПИС

Цена

Цена стручног оспособљавања биће формирана у складу са бројем полазника изабраног курса.

Све уплате вршити на рачун 205-186403-84

Контакт

Руководилац програма стручног оспособљавања
Др Срђан Милосављевић, проф.
Мобилни: 064/1102-027

Референт програма стручног оспособљавања
Весна Трифуновић
Телефон: 011/7543-377
Мобилни: 065/220-5525