СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У спортским организацијама, поред спортских стручњака (спортских тренера), врло важну улогу имају и стручњаци различитих профила који својим знањем, вештинама и компетенцијама, такође, доприносе њиховом успешном пословању. Улога ових стручњака у спорту је значајна за обављање административних и оперативних послова као и за процес управљања (планирање, организовање, руковођење и контрола) у спорту односно, у спортским организацијама (клубовима, асоцијацијама, савезима, удруђењима и сл.).
Упућивање спорта и спортских организација на ”слободно тржиште”, захтева да се на процесе управљања и руковођења посматра као на високостручну и сложену делатност са мултидисциплинарним приступом чији су носиоци стручно образовни и компетентни појединци.
Основни циљ студијског програма ОСС Спортски менаџмент је да обезбеди квалитетно и савремено образовање нових генерација менаџера у спорту, који ће компетентно и ефикасно имплементирати стечена знања у раду и пословању спортских, али и осталих пословних организација и руководити њиховим развојним плановима и програмима, са циљем њиховог успешног рада, позитивног доприноса друштвеној заједници и интегрисања у друштвено окружење.
Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

 •  познаје и примењује принципе економских односа као и принципе ефикасног пословања и савременог научног менаџмента,
 •  познаје и примењује функције менаџмента у спорту, њихове примене у процесима: планирања, организовања, вођења, контроле, као и вредновања спортских ресурса, постигнућа и резултата,
 •  примени стечена знања, вештина и способности у циљу ефикасног и продуктивног пословања, решавањем проблема у спорту,
 •  овлада комуникативним вештинама и системским начином размишљања,
 •  примењује вештине иновативног и креативног сагледавања проблемских ситуација које настају у програмирању и реализовању масовних спортских акција, рекреативних програма и врхунских спортских догађаја и др.,
 •  негује тимску културу, етичке принципе у спорту,
 •  мотивише и вреднује системски начин размишљања, креативност, иновативност, самоконтролу и одговорност својих сарадника,
 •  примењује и развија савремене пословне вештине.

Студије на студијском програму ОСС Спортски менаџмент трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР.
Након дипломирања на овом студијском програму, студент може да се запосли и обавља следеће позиције у организацијама:

 •  Менаџер пословне или спортске организације,
 •  Менаџер фитнес или wellness центра,
 •  Менаџер спортског објекта,
 •  Менаџер спортских активности,програма и пројеката,
 •  Менаџер за безбедност на спортским приредбама и објектима,
 •  Менаџер за послове проналажења, посредовања и преговарања при преласцима спортиста из једне спортске организације у другу (домаћу или инострану),
 •  Организатор спортских догађаја, такмичења, приредби и припрема,
 •  Организатор спортског пословања,
 •  Организатор послова продаје и пласмана улазница
 •  Организатор стручног оспособљавања у области спорта,
 •  Маркетинг менаџер (у спорту),
 •  PR менаџер (у спорту),
 •  Менаџер људских ресурса (у спорту).

Књига предмета

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Основе менаџмента 90 9
2. Основе економије 90 9
3. Социологија спортa са етиком 60 6
4. Основе информационих технологија 60 6
5. Менаџмент у спорту 75 9
6. Пословне финансије 90 9
7. Психологија спорта 60 6
8. Страни језик – енглески 1 75 6
Укупно ЕСПБ: 60
II Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
9. Психологија менаџмента у спорту 60 6
10. Менаџмент људских ресурса 60 6
11. Спорт и бизнис 60 6
Односи с јавношћу 60 6
12. Изборни предмет 1 *
13. Педагогија спорта
Предшколски и школски спорт
60 6
14. Маркетинг у спорту 90 9
Предузетништво са правом у спорту 90 9
15. Изборни предмет 2 *
Страни језик 2 – енглески језик
Страни језик 2 – шпански језик
60 6
16. Изборни предмет 3 *
16. Менаџмент безбедности у спорту
Стратегијски менаџмнет у спорту
60 6
Укупно ЕСПБ: 60
III Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
17. Менаџмент спортских објеката 60 6
18. Менаџмент спортских такмичења 60 6
19. Маркетиншке комуникације 60 6
Спортско-рекреативни туризам 60 6
20. Изборни предмет 4 *
21. Новинарство у спорту

Велнес и спа програми

60 6
22. Тимови и тимски рад 60 6
Пословне вештине 90 6
23. Изборни предмет 5 *
Скаутинг у спорту

Здравствени фитнес

60 6
24. Спортско-рекреативни туризам
Скаутинг у спорту
60 6
25. Изборни предмет 6 *
Исхрана и суплементација
Рекреација
60 6
Стручна пракса 3
Предмет Завршног рада 1
Завршни рад (израда и одбрана) 2
Укупно ЕСПБ: 60

* Студент има обавезу да полаже шест (6) изборних предмета: три у другој и три у трећој години.