Струковни мастер медицинска сестра је студијски програм другог нивоа струковних студија у трајању од две године (четири семестра)  од  120 ЕСПБ. Садржи елементе утврђене законом о високом образовању и прописаним Стандардима за акредитацију овог нивоа студија. Усаглашен је са Директивом 2013/55/ЕС Европске уније.

Стручни академски назив и циљеви студијског програма: Основни циљ је даље развијање знања и вештина струковних медицинских сестара у циљу што успешнијег професионалног рада у складу са принципима добре научне и клиничке праксе уз поштовање стандарда и процедура сестринског рада у подручју медицине –здравствене неге.

Ова врста студија и исходи процеса учења у складу су са законом који утврђује национални оквир квалификација: Струковне Мастер студије.

Исход процеса учења су високостручни кадрови из области сестринства који су стекли адекватна теоријско-практична и применљива знања и одговарајуће вештине, оспособљени за рад на свим нивоима здравствене заштите за рад у: Домовима здравља, у Клиничким и клиничко-болничким центрима, спец.клиникама и болницама, у рехабилитационим центрима, у средњим школама и предшколским установама, у оквиру амбуланти спортске медицине, у спортским клубовим, бањским лечилиштима и спа центрима и др.

КЊИГА ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ


I
година

Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Здравствено и социјално законодавство 30 4
2. Енглески језик у здравству 45 6
3. Интегрисане комуникације 45 6
4. Интензивна нега и лечење 90 7
5. Изборни блок 1

Стандарди и сестринске процедуре здравствене неге у интерној медицини

Стандарди и сестринске процедуре здравствене неге у хирургији

90 7
6. Јавно здравље 30 4
7. Унапређење здравља жена и деце 60 5
8. Физичко здравље и квалитет живота 75 5
9. Менаџмент људских ресурса 60 5
10. Изборни блок 2

Дидактика

Здравствени фитнес и спа програми

75 7
11. Стручна пракса 1 4
Укупно ЕСПБ: 60

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ


II
година

Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
12. Етика у здравству 30 5
13. Дијагностичко терапијске процедуре 75 6
14. Исхрана и нутритивна терапија 60 5
15. Изборни блок 3

Превенција и управљање болничким инфекцијама

Дидактички модели наставе

75 7
16. Изборни блок 4

Интерпрофесионално образовање

Методика наставе

60 7
17. Основи методологије истраживања са статистичким методама 90 5
18. Изборни блок 5

Психологија наставе здравствене неге

Превенција инвалидности и онеспособљености

90 7
19. Стручна пракса 2 4
20. Примењени истраживачки рад 4
21. Мастер рад 10
Укупно ЕСПБ: 60