Дана 20. јануара 2005. године, образован је Савез студената Више школе за спортске тренере у Београду.

Према Статуту који је донео, Савез студената основан је као нестраначко удружење грађана, које обезбеђује и штити права и интересе студената Више школе за спортске тренере. Као наследник Савеза студената, а ради остваривања заједничких интереса студената као партнера у процесу високог образовања, дана 23. марта 2006. године, основан је Студентски парламент – орган студената Више школе за спортске тренере.

Право да бирају и буду бирани за чланове Студентског парламента имају сви студенти Школе. Студентски парламент бира и разрешава дужности три представника студената у Савету Школе, учествује у самоевалуацији Школе, покреће иницијативе за доношење или промену прописа од интереса за студенте, усваја годишњи план и програм активности и извештај о свом раду, обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, заштиту права студената, унапређење студентског стандарда и друге послове у складу са Законом о високом образовању и Статутом Школе.

Посетите нас на Facebook профилу – Студентски парламент ВСЗС!