СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Професионално деловање медицинских сестара подразумева пружање стручне помоћи у току животног циклуса сваком појединцу у здрављу и болести. Стварање нових високо стручних кадрова у систему здравствене заштите представља потребу и захтев одговорног друштва што у битној мери унапређује здравствену негу, очување здравља и спречавање болести, као и лечење на свим нивоима здравствене заштите. 

Основни циљ студијског програма ОСС Струковна медицинска сестра је да обезбеди квалитетно и савремено образовање медицинских сестара, које ће на основу стечених савремених знања, вештина и способности, умети у пракси да компетентно и ефикасно обављају послове превенције, лечења и рехабилитације оболелих, и спроводе здравствену негу самостално и у тимском раду у одговору на све сложеније захтеве и изазове професије из области здравствене неге.

Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

 • самостално и тимски ради у оквиру здравствене неге у свим специјализованим дисциплинама,
 • прецизно примењује дијагностичке и терапијске процедуре,
 • зна да препозна болесна стања кроз јасно тумачење знака и симптома,
 • обавља контролу и надзор над особљем у тиму за здравствену негу,
 • прецизно примењује дијагностичке и терапијске процедуре,
 • идентификује и разуме психолошке и патолошке процесе који су саставни део професионалног рада,
 • у области здравствене неге планира, спроводи и процењује акције и интервенције,
 • препознаје факторе ризика за здравље и смањује њихов утицај на појединца или групу,
 • поштује принципе асептичног рада,
 • пружа психолошку подршку оболелима и породици у терминалној фази болести,
 • спроводи принципе здравственог васпитања и образовног рада,
 • води здравствену документацију,
 • прати иновације у струци и примењује их у свакодневној пракси,
 • активно учествује у организационо-руководећим пословима.

Студије на студијском програму ОСС Струковна медицинска сестра трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.

Студијски програм ОСС Струковна медицинска сестра, са иновираним Наставним планом и програмом, тренутно је у редовном циклусу поступка акредитације (PDF).

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Анатомија 75 7
2. Физиологија са основама биохемије 60 7
3. Социјална медицина са медицинском етиком 45 5
4. Психологија 45 5
5. Здравствено васпитање 45 7
6. Здравствена нега 135 9
7. Клиничка фармакологија 45 6
8. Информатика са статистиком 60 5
9. Енглески језик 60 4
. Стручна пракса 1 5
Укупно ЕСПБ: 60
II Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
10. Корелативна неурологија 60 5
11. Здравствена нега у неурологији 90 7
12. Интерна медицина 60 6
13. Здравствена нега у интерној медицини 90 7
Изборни предмети 1 *
14. Менаџмент у здравству
Енглески у здравству
45 6
15. Хирургија са ортопедијом и трауматологијом 60 5
16. Здравствена нега у хирургији са ортопедијом и трауматологијом 60 7
17. Педијатрија са здравственом негом ** 75 6
Изборни предмети 2 *
18. Исхрана са дијететиком
Здравствени фитнес
60 6
. Стручна пракса 2 5
Укупно ЕСПБ: 60
III Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
19. Хигијена 45 4
20. Гинекологија и акушерство са здравственом негом 75 6
21. Инфективне болести са здравственом негом ** 75 6
Изборни предмети 3 *
22. Психијатрија са здравственом негом
Ургентна стања са здравственом негом
60 6
Изборни предмети 4 *
23. Здравствена нега старих са основама геријатрије
Физикална терапија са белнеоклиматологијом
60 6
24. Рехабилитација са здравственом негом 90 6
25. Здравствена нега у примарној здравственој заштити 75 6
Изборни предмети 5 *
26. Здравствени туризам
Механотерапија
60 6
Изборни предмети 6 *
27. Здравствена нега у онкологији
Палијативна нега
60 6
. Стручна пракса 3 5
Завршни рад 3
Укупно ЕСПБ: 60

* Студент има обавезу да полаже шест (6) од понуђених дванаест (12) изборних предмета: на другој години два (2) и на трећој години четири (4).