СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Професионално деловање медицинских сестара подразумева пружање стручне помоћи у току животног циклуса сваком појединцу у здрављу и болести. Стварање нових високо стручних кадрова у систему здравствене заштите представља потребу и захтев одговорног друштва што у битној мери унапређује здравствену негу, очување здравља и спречавање болести, као и лечење на свим нивоима здравствене заштите. 

Основни циљ студијског програма ОСС Струковна медицинска сестра је да обезбеди квалитетно и савремено образовање медицинских сестара, које ће на основу стечених савремених знања, вештина и способности, умети у пракси да компетентно и ефикасно обављају послове превенције, лечења и рехабилитације оболелих, и спроводе здравствену негу самостално и у тимском раду у одговору на све сложеније захтеве и изазове професије из области здравствене неге.

Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

 • самостално и тимски ради у оквиру здравствене неге у свим специјализованим дисциплинама,
 • прецизно примењује дијагностичке и терапијске процедуре,
 • зна да препозна болесна стања кроз јасно тумачење знака и симптома,
 • обавља контролу и надзор над особљем у тиму за здравствену негу,
 • прецизно примењује дијагностичке и терапијске процедуре,
 • идентификује и разуме психолошке и патолошке процесе који су саставни део професионалног рада,
 • у области здравствене неге планира, спроводи и процењује акције и интервенције,
 • препознаје факторе ризика за здравље и смањује њихов утицај на појединца или групу,
 • поштује принципе асептичног рада,
 • пружа психолошку подршку оболелима и породици у терминалној фази болести,
 • спроводи принципе здравственог васпитања и образовног рада,
 • води здравствену документацију,
 • прати иновације у струци и примењује их у свакодневној пракси,
 • активно учествује у организационо-руководећим пословима.

Студије на студијском програму ОСС Струковна медицинска сестра трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Анатомија са физиологијом 60 6
2. Здравствено васпитање 75 7
3. Здравствена нега 75 7
4. Информатика са статистиком 45 5
5. Превентивна медицина 45 5
6. Клиничка фармакологија 45 4
7. Микорбиологија са епидемиологијом 60 5
8. Здравствена нега 2 105 8
9. Хигијена 45 4
10. Изборни блок 1 *

Психологија

Енглески језик

45 6
11. Стручна пракса 1 3
Укупно ЕСПБ: 60
II Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
10. Здравствена нега у неурологији и рехабилитацији 60 6
11.  Интерна медицина са патологијом 45 5
12. Здравствена нега у хирургији са хирургијом 75 6
13. Здравствена нега у педијатрији са педијатријом 90 6
Изборни блок 2 *

Основи рехабилитације
Основи радиологије

30 6
14. Здравствена нега у инфектиологији и инфективне болести 75 6
15. Здравствена нега у интерној медицини 75 6
16. Здравствена нега у гинекологији и акушерству 60 6
17. Изборни блок 3 *

Здравствени туризам
Комуникација у здравству

45 5
Изборни блок 4 *

Тимови и тимски рад
Физичка активност и здравље

45 5
18. Стручна пракса 2 3
.
Укупно ЕСПБ: 60
III Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
19. Менаџмент у здравству 45 6
20. Здравствена нега у онкологији 90 7
21. Ургентна стања у медицини 90 7
22. Здравствене нега и превенција психијатријских обољења 75 7
23. Здравствена нега у примарној здравственој заштити 75 7
24. Палијативна нега 75 6
25. Исхрана са дијететиком 60 5
26. Здравствена нега старих са основама геријатрије 60 5
27. Стручна пракса 3 3
28. Предмет Завршни рад (СТИР) 75 3
29. Завршни рад (израда и одбрана) 4
Укупно ЕСПБ: 60

* Студент има обавезу да полаже шест (6) од понуђених дванаест (12) изборних предмета: на другој години два (2) и на трећој години четири (4).