СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Улога тимског рада на квалитет пружања здравствених услуга је велика и представља кључан фактор ефикасног функционисања здравственог система у целини. Један од здравствених тимова је и рехабилитациони тим у којем струковни физиотерапеут заузима важну улогу. Стога је одговорност физиотерапеута у процесу рехабилитације велика, јер самостално спроводи осмишљен и унапред испланиран програм рехабилитације, сходно актуелном патолошком стању пацијената.

Основни циљ студијског програма ОСС Струковни физиотерапеут је да обезбеди квалитетно и савремено образовање физитерапеута, који ће компетентно и ефикасно имплементирати стечена знања у раду са пацијентима и применити специјализоване, ауторизоване технике и методе намењене за ублажавање или отклањање последица у појединим фазама настанка и развоја обољења, и оспособљавање након одређеног пaтолошког стања. На овом студијском програму студент се упознаје са етиологијом, патофизиологијом, патоанатомијом и терапијом, односно терапијским поступцима, техникама и методама код разних патолошких стања, код којих је индикован неки од видова физикалне терапије и кинезитерапије.
Теоријска настава се изводи у самој Школи уз коршћење најсавременијих наставних средстава, а практична настава у нашим најеминетнијим здравственим установама, које уједно представљају наставне базе наше Школе.

Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

  • компетентно и самостално обавља низ послова у области медицинске рехабилитације, односно поновног оспособљавања након одређеног патолошког стања у различитим медицинским областима,
  • познаје и разуме основна теоријска и практична питања којима се бави савремена медицинска рехабилитација разних патолошких стања и обољења у области кардио-пулмологије, скелетно-мишићних дисфункција, неурологије, ортопедије, хирургије, трауматологије, педијатрије, реуматологије, геријатрије и др.,
  • познаје и разуме настанак трауме, циљеве и концепт рехабилитације,
  • познаје принципе терапије покретом и све видове физикалне терапије,
  • познаје принципе креирања плана лечења, влада техникама вођења медицинске документације.
  • познаје и разуме карактеристике разних патолошких стања и компетентан је за самосталну примену физичких агенаса у рехабилитацији повреда (фототерапијски агенси, хидротерапија, термо и криотерапија, електротерапија, ултразвук, терапија електромагнетним пољем, апаратурна механотерапија и кинезитерапија тамо где је она индицирана),
  • самостално примени све облике рехабилитационих поступака повређених и оболелих, начинине спровођења, општим и појединачним методама рада, принципима дозирања терапијских поступака, индикацијама и контраиндикацијама за примену појединих физикалних и кинезитерапијских процедура.

Исход студијског програма ОСС Струковни физиотерапеут је оспособљавање дипломираног студента за квалитетан, клинички самосталан рад усмерен на очување и унапређење здравља грађана што директно утиче на развој и унапређење квалитета здравственог система у Републици Србији.

Студије на студијском програму ОСС Струковни физиотерапеут трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.

Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ.

Руководилац студијског програма
др Драгана Дрљачић, проф.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

I година

Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Анатомија 75 7
2. Физикална терапија са балнеоклиматологијом 75 8
3. Психологија 45 5
4. Енглески у здравству 60 5
5. Социјална медицина и етика у здравству 45 5
6. Физиологија са основама биохемије 75 7
7. Кинезиологија 90 7
8. Општа кинезитерапија 90 8
Изборни блок 1
9. Комуникација у здравству
Информатика са статистиком
45 5
10. Стручна пракса 1 3
Укупно ЕСПБ: 60

II година

11. Кинезитерапија телесних деформитета 75 7
12. Корелативна неурологија 60 6
13. Хирургија са ортопедијом и трауматологијом 60 6
14. Интерна медицина 60 6
Изборни блок 2
15. Здравствена нега
Антропомоторика
45 5
16.

Клиничка физикална терапија у интерној медицини и педијатрији

90 8
17.

Клиничка кинезитерапија у интерној медицини и педијатрији

90 8
18. Основе мануелних техника 75 6
Изборни блок 3
19. Здравствени туризам
Тимови и тимски рад
45 5
20. Стручна пракса 2 3
Укупно ЕСПБ: 60

III година

21. Клиничка физикална терапија у неурологији и хирургији са ортопедијом и трауматологијом 90 9
22. Клиничка кинезитерапија у неурологији и хирургији са ортопедијом и трауматологијом 90 9
23. Велнес и спа програми 75 7
Изборни блок 4
24.

Моторна контрола

Физиотерапија у геријатрији

45 5
25. Протетика и ортотика 90 7
26. Рехабилитација повреда у спорту 90 7
27. Здравствени фитнес 75 5
Изборни блок 5
 
28.

Менаџмент у здравству

Исхрана са дијететиком

45 5
29. Стручна пракса 3 3
30. Предмет Завршни рад (СТИР)        75 1
31. Завршни рад (израда и одбрана) 2
Укупно ЕСПБ: 60