Аутор: Ненад Хавелка и Љубиша Лазаревић
Година издања: 2011

Књига Психологија менаџмента у спорту настала је у контексту наставе истоименог предмета који студенти Високе спортске и здравствене школе слушају у III семестру, а која се непосредно наставља на наставу предмета Психологија спорта, у којој студенти упознају основне психолошке појаве, њихову улогу у спортском ангажовању и организовању.Теме које су обрађене у овој књизи углавном су одређене наставним програмом предмета Психологија менаџмента у спорту чији је задатак да студенте упозна са психолошким аспектима функционисања групе и организације. Настава треба да подстакне студенте и омогући им да уоче, идентификују и разумеју психолошке појаве које, прво, покрећу и усмеравају динамику развоја и функционисања спорске групе, друго, диференцирају и дефинишу начине управљања и руковођења у спорту, и треће, условљавају и обликују међуличне односе у спортским групама и односе међу групама у оквиру спортске организације.Излагање у овој књизи организовано је у седам поглавља. У првом поглављу приказане су основне концепције спорта, које углавном на различите начине успостављају везу између опште -друштвеног и индивидуално – личног значаја спорта, затим је, у концизној форми, експлициран садржај веза у тријади спорт – психологија – менаџмент. Друго поглавље почиње са концизним приказима четири класичне теорије организације и управљања организацијом, затим се фокусира на циљеве и облике организовања у спорту и промене које све изразитије утичу на савремени спорт, да би у завршном делу у први план дошао један „модел“ ефикасног професионалног менаџмента у спорту. Треће, четврто и пето поглавље формирају концептуалну основу за упознавање и разумевање групе уопште, са јасном оријентацијом на проблематику спортске групе. У трећем поглављу главне теме су : појам групе и врста групе, чиниоци начини формирања група, фазе у развоју и показатељи развоја групе. Четврто поглавље је посвећено групним циљевима и нормама као показатељима социјалног идентитета групе, а пето димензијама структуре групе – групним активностима, саставу групе, дистрибуцији моћи и утицаја у групи и међуличним односима у групи. Шесто поглавље бави се процесима који се одвијају у групи и обрасцима групног понашања. Седмо поглавље је најобимније, јер обухвата велики број тема које се односе на психолошке аспекте вођства и руковођења, односно управљања и менаџмента. Поглавља су релативно самосталне целине, што омогућује индивидуализацију процеса учења у оквиру наставе.