Аутор: Славица Сузић и сарадници
Година издања: 2013

Из физиологије, као свеобухватне научне дисциплине, чијим методама решавамо проблеме свакодневне медицинске праксе, проистекле су бројне уже гране, односно специјалистичка подручја, међу којима су и физиологија физичке активности и физиологија спорта. Док физиологија физичке активности проучава како се људски организам, структурно и функционално адаптира на излагање акутном стресу током вежбања (физичке активности) или хроничном стресу (облику) током тренинга, физиологија спорта даље примењује овакав концепт на различите облике спортских активности. Физиологија спорта настоји да објасни организацију и функционисање људског организма пре, након и у току физичке (спортске) активности, како би се идентификовали комплексни механизми и контролни системи од којих зависи усклађеност координације свих делова људског организма. Укратко, физиологија спорта има за задатак да утврди законитости и објасни суштину феномена од којих зависе главне функције организма. Проучавајући функције људског организма, његових саставних делова и односа са околином која га окружује, тј. са спољашњом средином, физиологија физичке активности (спорта) омогућава и свеобухватан преглед клиничких аспеката, базираних на темељном испитивању односа између вежби и хроничних болести. Поља истраживања ове две тесно повезане гране физиологије се преплићу, при чему физиологија спорта није само примењена форма физиологије физичке активности и често је тешко, некад и немогуће да се одвоје. Стога ћемо их, и у овом случају (у даљем тексту) разматрати заједно. Ова књига је намењена свим студентима спортских и здравствених струковних студија (тренерима, физиотерапеутима, инструкторима) пре свега у оквиру основне али и последипломске и специјалистичке наставе; студентима Медицинског и сродних факултета који у оквиру обавезне и/или факултативне (изборне) наставе слушају поредмет физиологија физичке активности или физиологија спорта. Такође, овај рукопис је намењенсвима онима који су заинтересовани за ову проблематику, онима који желе да прошире и продубе своја знања у области физиологије физичке активности