Аутор: Сретенка Дугалић
Година издања: 2012

Циљ изучавања менаџмента спортских објеката је да се на бази стручне, селективне литературе и праксе развијених земаља у спортским организацијама сагледају финансијске и маркетиншке димензије, и сходно томе допринесе унапређењу процеса формулисања стратегија за управљање спортским објектима којима ће се креирати задовољавајући резултати за све релевантне учеснике у спорту: спортисте, посетиоце, власнике, закупце, покровитеље, професионалне управљаче, државу и друштво у целини. Излагање је подешено према логичком току информација, прикупљених током истраживања материје, и употребе иностраних искустава и теоријских извора. Овај почетнички пројекат те врсте у Србији, осим као уџбеничка литература, треба да обогати миноран библиотечки фонд у области примењених спортских и економских истраживања менаџмента у спорту, и послужи као основа за будућа апликативна истраживања студената, изналажењем начина за њихову личну афирмацију у овом подручју рада. Највећи део материје је посвећен ресурсима и услугама које се делимично или у потпуности производе, продају или користе у спортском објекту, у току интеракције између потрошача (публике), медија (и спонзора) и спортске организације. Дакле, акценат је на фазама спортско-менаџерског процеса: планирању (изградње, одржавања, одвијања процеса), организовању (спортског догађаја и служби), вођењу (редак и др. људски ресурс укључен у процес пружања услуга у објекту), контроли (извршење послова, безбедности учесника, квалитету односа), финансирању и маркетингу спортских објеката. Књига је намењена свима који на било који начин желе унапредити пословања спортских објеката, студентима сродних факултета, а пре свега студентима Високе школе за спорт, на одсеку за спортски менаџмент.