Аутор: Дивна Кекуш

Година издања: 2023

Уџбеник је намењен студентима високих здравствених школа пре свега медицинским сестрама, бабицама и медицинским сестрама васпитачима.

Конципирана је према наставном програму предмета Здравствена нега у примарној здравственој заштити, који се изучава на завршној години студија, са већ стеченим богатим знањем из Здравственог васпитања као основног метода рада у примарној здравственој заштити као и знањем из клиничких нега.

Како су динамичан развој друштва, реформа здравственог система и ванредне епидемиолошке прилике почетком 2020 године, примарну здравствену заштиту ставиле у центар актуелних збивања, уочена је потреба новог приступа у образовању медицинских сестара. Примарна здравствена заштита као и примарна здравствена нега, иако назване ,,капијом система,, нису у значајној мери заузимале адекватно место у здравственом систему. Усвајањем ‘’ЦИЉЕВА/АГЕНДА2030’’ и променама које су у најави, резултираће напретком и у образовању, са већим нагласком на превентивне услуге у оквиру примарне превенције које се пре свега односе на примену здравствено васпитних метода у едукацији становништва за прихватање превентивних мера на очувању и унапређењу здравља.