Висока спортска и здравствена школа расписује конкурс за упис студената у
школску 2024/25. годину, на мастер струковне студије, на студијски програм

СТРУКОВНИ МАСТЕР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
(14 кандидата)

КАНДИДАТИМА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА СТУДИРАЈУ УЗ РАД А ЗАПОСЛЕНИ СУ У СТРУЦИ, ОМОГУЋЕНЕ СУ ИЗУЗЕТНЕ ОЛАКШИЦЕ. ПРИЛИКОМ УПИСА ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ ПОТВРДУ УСТАНОВЕ О ЗАПОСЛЕЊУ.

Услови уписа кандидата

На мастер струковне студије Струковни мастер медицинска сестра може се уписати лице које је завршило основне струковне студије (180 ЕСПБ) на студијским програмима Струковна медиицнска сестра, Струковна медиицнска сестра – бабица и Струковна медицинска сестра – васпитач, и лица са завршеним ССС са остварених 180+60 ЕСПБ (до доношења Закона, октобра 2017. године).

Пријављивање кандидата:

  • Први рок: 14.06.
  • Други рок: 10.07.

.

Пријава кандидата у Школи или путем мејла skola@vss.edu.rs

При селекцији кандидата за упис, вреднује се општа просечна оцена остварена на основним студијама првог степена (рачуна се заокруживање на две децимале).

Начин и рокови подношења жалби

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног Конкурсом или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за упис, на чији предлог директор доноси решење на приговор у року од 24 сата од пријема истог. Након тога, Школа објављује коначну ранг листу пријављених кандидата на огласној табли и својој Интернет страници. Право уписа на студије стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис. Ако кандидат, који је остварио право на упис, не изврши упис у року утврђеном у Конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.

Висина школарине за мастер струковне студије износи 1.500 евра у динарској противвредноти.

Висина школарине за дипломиране студенте Високе спортске и здравствене школе на програму Струковна медицинска сестра – 1.400 евра у динарској противвредности.

Неопходна документација

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

  • извод из матичне књиге рођених
  • диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи
  • лекарско уверење
  • држављанство за све рођене ван Србије