Висока спортска и здравствена школа расписује конкурс за упис студената у школску 2023/24. годину, на основне струковне студије, на студијским програмима:

 • Спортски тренер – 95 кандидата (трогодишње 180 ЕСПБ)
 • Спортски менаџмент – 25 кандидата (трогодишње 180 ЕСПБ)
 • Струковни физиотерапеут – 80 кандидата (трогодишње 180 ЕСПБ)
 • Струковна медицинска сестра – 60 кандидата (трогодишње 180 ЕСПБ)

На конкурс се могу пријавити сва лица са завршеном средњом школом, која уз приложену документацију полажу пријемни испит, односно лица која су студирала / студирају на другом факултету или високој школи.

Школарина

Школарина за студијски програм Основне струковне студије Спортски тренер износи 1350 евра за једну годину (60 ЕСПБ). Школарина се плаћа на 12 месечних рата у динарској противвредности. При упису се уплаћује 10% од износа школарине, а остатак се дели на 11 једнаких месечних рата.

Школарина за студијски програм Основне струковне студије Спортски менаџмент износи 1350 евра за једну годину (60 ЕСПБ). Школарина се плаћа на 12 месечних рата у динарској противвредности. При упису се уплаћује 10% од износа школарине, а остатак се дели на 11 једнаких месечних рата.

Школарина за студијски програм Основне струковне студије Струковни физиотерапеут износи 1600 евра за једну годину (60 ЕСПБ). Школарина се плаћа на 12 месечних рата у динарској противвредности. При упису се уплаћује 10% од износа школарине, а остатак се дели на 11 једнаких месечних рата.

Школарина за студијски програм Основне струковне студије Струковна медицинска сестра, износи 1650 евра за једну годину (60 ЕСПБ). За здравствене раднике у струци одобрава се умањење школарине и цена школарине износи 1500 евра. Школарина се плаћа на 12 месечних рата у динарској противвредности. При упису се уплаћује 10% од износа школарине, а остатак се дели на 11 једнаких месечних рата.

Школарина за студенте из региона – Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија, иста је као за студенте држављане Србије.

Школарина за стране држављане (у односу на студенте држављане Србије, по студијском програму) увећава се за 100%.

Напомена:

Кандидати који долазе из спортских организација са којима Школа има потписане Споразуме о пословно-техничкој сарадњи, а уписују се на студијске програме Спортски тренер и Спортски менаџмент , као и кандидати који су у радном односу (здравствени радници у струци), а уписују се на студијски програм Струковна медицинска сестра, стичу право на умањење школарине приликом уписа.

Детаљније информација могу ce добити у Студентској служби.

Погодности:

 1. Могућност плаћања школарине у 12 рата.
 2. Кандидати који су средњу школу завршили са просеком 5,00 остварују 10% попуста на цену школарине, приликом уписа у прву годину студија.
 3. Кандидати који се одлуче да приликом уписа уплате школарину у целости остварују 5% попуста на цену школарине.
 4. Ако је двоје уписаних студената из исте породице, један студент остварује право на попуст 30% (на нижу школарину).
 5. Студенти који на крају друге године студија остваре просек од најмање 9.70, наредни семестар не плаћају.
 6. Студенти на студијским програмима Спортски тренер и Спортски менаџмент који су чланови националних гранских спортских организација са којима Школа има потписане Уговоре о сарадњи имају попуст на школарину од 100 евра.
 7. Пријемни испит је бесплатан,као и консултације и припрема за пријемни испит.
 8. Приликом уписа, наведене погодности се не могу сабрати, већ се будући студент одлучује за попуст који му највише одговара.

Пријаве за пријемни испит

Пријаве за пријемни испит примају се у просторијама Школе од понедељка до петка у времену од 8:00 до 16:00 часова.

Документација приликом пријаве на пријемни испит

Кандидат који полаже пријемни испит, мора да достави следећу документацију најкасније 3 дана пре пријемног испита:

 • извод из матичне књиге рођених
 • диплому и сведочанства о завршеном претходном образовању (фотокопијe, a оригинал на увид)
 • лекарско уверење.
 • држављанство за све рођене ван Србије

Кандидати се могу пријавити и попуњавањем online пријаве, уз накнадну доставу документације.

Признавање пријемног испита са других високошколских установа

Сви кандидати који су положили пријемни испит на сродним високошколским установама, могу да се упишу на Високу спортску и здравствену школу без поновног полагања пријемног испита, уз остварен минимални број поена. Пријемни испит им се признаје на основу потврде.

Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Укупан број бодова на пријемном испиту може бити до 100:

 • општи успех у средњој школи – највише 40 бодова
 • пријемни испит – највише 60 бодова, при чему минимални број бодова мора да буде 31

Најмањи број бодова за упис, на основу општег успеха и пријемног испита, износи 51.

Рокови и начин подношења жалби

Дан након пријемног испита утврђује се привремена ранг листа са укупним бројем бодова оствареним по утврђеним критеријумима.

Кандидат који сматра да редослед на привременој ранг листи није правилно утврђен, може поднети приговор Директору Школе у року од 24 часа од објављивања привремене ранг листе. Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора.

Кандидат може поднети жалбу Савету Школе у року од три дана од дана пријема решења. Савет решава жалбу у року од три дана од дана њеног пријема.

Након одлучивања о приспелим жалбама, Школа утврђује и објављује коначну ранг листу кандидата. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.

Документација приликом уписа

Кандидат који положи пријемни испит и налази се на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис, може извршити упис у прву годину студија.
При упису кандидат подноси:
• две фотографије формата 3,5 х 4,5 сm,
• доказ о уплати прве рате школарине (бр. рачуна: 205-18447-37, позив на број: ЈМБГ кандидата).

Прелазак са других високошколских установа

Без полагања пријемног испита, на Високу спортску и здравствену школу може се уписати лице које је студирало или студира на другој високој школи струковних студија.

Датуми полагања пријемног испита

Сви заинтересовани кандидати могу полагати пријемни испит у следећим терминима:

 • 21.09. у 12 часова
 • 26.09. у 12 часова

Приликом попуњавања online пријаве у напомени обавезно навести жељени датум полагања.
Након добијања сведочанства и диплома из средње школе кандидати могу да се упишу на студије.

Информације

Информације се могу добити сваког радног дана (од понедељка до петка) од 8:00 до 16:00 часова.
Тел: +381 11 7550-162, 7550–051, 063/243-414, 063/243-058

Ул. Тоше Јовановића 11 (Станком центар), улаз из ул. Стевана Бракуса 4, Баново брдо, Београд
skola@vss.edu.rs

ПРИЈАВИ СЕ