СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Улога тимског рада на квалитет пружања здравствених услуга је велика и представља кључан фактор ефикасног функционисања здравственог система у целини. Један од здравствених тимова је и рехабилитациони тим у којем струковни физиотерапеут заузима важну улогу. Стога је одговорност физиотерапеута у процесу рехабилитације велика, јер самостално спроводи осмишљен и унапред испланиран програм рехабилитације, сходно актуелном патолошком стању пацијената.

Основни циљ студијског програма ОСС Струковни физиотерапеут је да обезбеди квалитетно и савремено образовање физитерапеута, који ће компетентно и ефикасно имплементирати стечена знања у раду са пацијентима и применити специјализоване, ауторизоване технике и методе намењене за ублажавање или отклањање последица у појединим фазама настанка и развоја обољења, и оспособљавање након одређеног пaтолошког стања. На овом студијском програму студент се упознаје са етиологијом, патофизиологијом, патоанатомијом и терапијом, односно терапијским поступцима, техникама и методама код разних патолошких стања, код којих је индикован неки од видова физикалне терапије и кинезитерапије.
Теоријска настава се изводи у самој Школи уз коршћење најсавременијих наставних средстава, а практична настава у нашим најеминетнијим здравственим установама, које уједно представљају наставне базе наше Школе.

Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

  • компетентно и самостално обавља низ послова у области медицинске рехабилитације, односно поновног оспособљавања након одређеног патолошког стања у различитим медицинским областима,
  • познаје и разуме основна теоријска и практична питања којима се бави савремена медицинска рехабилитација разних патолошких стања и обољења у области кардио-пулмологије, скелетно-мишићних дисфункција, неурологије, ортопедије, хирургије, трауматологије, педијатрије, реуматологије, геријатрије и др.,
  • познаје и разуме настанак трауме, циљеве и концепт рехабилитације,
  • познаје принципе терапије покретом и све видове физикалне терапије,
  • познаје принципе креирања плана лечења, влада техникама вођења медицинске документације.
  • познаје и разуме карактеристике разних патолошких стања и компетентан је за самосталну примену физичких агенаса у рехабилитацији повреда (фототерапијски агенси, хидротерапија, термо и криотерапија, електротерапија, ултразвук, терапија електромагнетним пољем, апаратурна механотерапија и кинезитерапија тамо где је она индицирана),
  • самостално примени све облике рехабилитационих поступака повређених и оболелих, начинине спровођења, општим и појединачним методама рада, принципима дозирања терапијских поступака, индикацијама и контраиндикацијама за примену појединих физикалних и кинезитерапијских процедура.

Исход студијског програма ОСС Струковни физиотерапеут је оспособљавање дипломираног студента за квалитетан, клинички самосталан рад усмерен на очување и унапређење здравља грађана што директно утиче на развој и унапређење квалитета здравственог система у Републици Србији.

Студије на студијском програму ОСС Струковни физиотерапеут трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.

Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ.

Руководилац студијског програма
др Драгана Дрљачић, проф.

Студијски програм ОСС Струковни физиотерапеут, са иновираним Наставним планом и програмом, тренутно је у редовном циклусу поступка акредитације (Књига предмета).

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

I година

Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Анатомија 75 7
2. Физикална терапија са балнеоклиматологијом 75 8
3. Психологија 45 5
4. Енглески у здравству 60 5
5. Социјална медицина и етика у здравству 45 5
6. Физиологија са основама биохемије 75 7
7. Кинезиологија 90 7
8. Општа кинезитерапија 90 8
Изборни блок 1
9. Комуникација у здравству
Информатика са статистиком
45 5
10. Стручна пракса 1 3
Укупно ЕСПБ: 60

II година

11. Кинезитерапија телесних деформитета 75 7
12. Корелативна неурологија 60 6
13. Хирургија са ортопедијом и трауматологијом 60 6
14. Интерна медицина 60 6
Изборни блок 2
15. Здравствена нега
Антропомоторика
45 5
16.

Клиничка физикална терапија у интерној медицини и педијатрији

90 8
17.

Клиничка кинезитерапија у интерној медицини и педијатрији

90 8
18. Основе мануелних техника 75 6
Изборни блок 3
19. Здравствени туризам
Тимови и тимски рад
45 5
20. Стручна пракса 2 3
Укупно ЕСПБ: 60

III година

21. Клиничка физикална терапија у неурологији и хирургији са ортопедијом и трауматологијом 90 9
22. Клиничка кинезитерапија у неурологији и хирургији са ортопедијом и трауматологијом 90 9
23. Велнес и спа програми 75 7
Изборни блок 4
24.

Моторна контрола

Физиотерапија у геријатрији

45 5
25. Протетика и ортотика 90 7
26. Рехабилитација повреда у спорту 90 7
27. Здравствени фитнес 75 5
Изборни блок 5
 
28.

Менаџмент у здравству

Исхрана са дијететиком

45 5
29. Стручна пракса 3 3
30. Предмет Завршни рад (СТИР)        75 1
31. Завршни рад (израда и одбрана) 2
Укупно ЕСПБ: 60
ФОРМУЛАР ЗА УПИС