СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Улога тимског рада на квалитет пружања здравствених услуга је велика и представља кључан фактор ефикасног функционисања здравственог система у целини. Један од здравствених тимова је и рехабилитациони тим у којем струковни физиотерапеут заузима важну улогу. Стога је одговорност физиотерапеута у процесу рехабилитације велика, јер самостално спроводи осмишљен и унапред испланиран програм рехабилитације, сходно актуелном патолошком стању пацијената.
Основни циљ студијског програма ОСС Струковни физиотерапеут је да обезбеди квалитетно и савремено образовање физитерапеута, који ће компетентно и ефикасно имплементирати стечена знања у раду са пацијентима и применити специјализоване, ауторизоване технике и методе намењене за ублажавање или отклањање последица у појединим фазама настанка и развоја обољења, и оспособљавање након одређеног пaтолошког стања. На овом студијском програму студент се упознаје са етиологијом, патофизиологијом, патоанатомијом и терапијом, односно терапијским поступцима, техникама и методама код разних патолошких стања, код којих је индикован неки од видова физикалне терапије и кинезитерапије.
Теоријска настава се изводи у самој Школи уз коршћење најсавременијих наставних средстава, а практична настава у нашим најеминетнијим здравственим установама, које уједно представљају наставне базе наше Школе.
Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

  • компетентно и самостално обавља низ послова у области медицинске рехабилитације, односно поновног оспособљавања након одређеног патолошког стања у различитим медицинским областима,
  • познаје и разуме основна теоријска и практична питања којима се бави савремена медицинска рехабилитација разних патолошких стања и обољења у области кардио-пулмологије, скелетно-мишићних дисфункција, неурологије, ортопедије, хирургије, трауматологије, педијатрије, реуматологије, геријатрије и др.,
  • познаје и разуме настанак трауме, циљеве и концепт рехабилитације,
  • познаје принципе терапије покретом и све видове физикалне терапије,
  • познаје принципе креирања плана лечења, влада техникама вођења медицинске документације.
  • познаје и разуме карактеристике разних патолошких стања и компетентан је за самосталну примену физичких агенаса у рехабилитацији повреда,
  • самостално примени све облике рехабилитационих поступака повређених и оболелих, начинине спровођења, општим и појединачним методама рада, принципима дозирања терапијских поступака, индикацијама и контраиндикацијама за примену појединих физикалних и кинезитерапијских процедура.

Студије на студијском програму ОСС Струковни физиотерапеут трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.

Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ.

Руководилац студијског програма
др Драгана Дрљачић, проф.

Студијски програм ОСС Струковни физиотерапеут, са иновираним Наставним планом и програмом, тренутно је у редовном циклусу поступка акредитације (Књига предмета).

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
I Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Анатомија 75 8
2. Физиологија са основама биохемије 60 8
3. Физикална терапија са балнеоклиматологијом 75 6
4. Психологија 45 4
5. Социјална медицина 45 4
6. Кинезиологија 105 10
7. Општа кинезитерапија 90 8
Изборни предмет 1 *
8. Основи спортске медицине
Антропомоторика
60 6
Изборни предмет 2 *
9. Педагогија са андрагогијом
Биомеханика
60 6
Укупно ЕСПБ: 60
II Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
10. Кинезитерапија телесних деформитета и деформитета стопала 75 8
11. Корелативна неурологија 60 5,5
12. Хирургија са ортопедијом и трауматологијом 60 5
13. Интерна медицина 60 5,5
Изборни предмет 3 *
14. Исхрана
Менаџмент људских ресурса
60 6
15. Клиничка физикална терапија у интерној медицини и педијатрији 90 10
16. Клиничка кинезитерапија у интерној медицини и педијатрији 90 9
17. Енглески језик 60 5
Изборни предмет 4 *
18. Дијагностика у спорту
Здравствени фитнес
60 6
Укупно ЕСПБ: 60
III Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
19. Клиничка физикална терапија у неурологији и хирургији са ортопедијом и трауматологијом 120 12
20. Клиничка кинезитерапија у неурологији и хирургији са ортопедијом и трауматологијом 120 12
Изборни предмет 5 *
21. Протетика и ортотика
Шпански језик
60 6
22. Механотерапија 60 6
23. Рехабилитација повреда у спорту 60 5
24. Клиничка пракса 135 7
Изборни предмет 6 *
25. Психолошко саветовање
Етика у спорту
45 6
Завршни рад 6
Укупно ЕСПБ: 60

* Студент има обавезу да полаже шест (6) изборних предмета, у свакој години по два.

ФОРМУЛАР ЗА УПИС