СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

СПОРТСКИ ТРЕНЕР СПЕЦИЈАЛИСТА


Студијски програм Струковне специјалистичке студије Спортски тренер специјалиста обухвата образовање струковног специјалисте тренера у спорту и то у три уже стручна подручја (модула):

 • Модул 1: Физичко вежбање и спорт деце и млађих категорија спортиста
 • Модул 2: Кондициона припрема у спорту и рекреацији
 • Модул 3: Специјално физичко образовање посебних популационих група

Примарни циљ студијског програма је стварање динамичних и продуктивно образовних услова који омогућавају студенту да прошири постојећа знања, умења и вештине које је стекао током основних студија, али и да стекне нова и усвоји систем стручних компетенција на другом нивоу студија и научи да практично примени за високо ефикасан и професионалан рад у једној од три изабране уже области специјализације у спорту (модули: М1, М2 и М3).

Студентима се, кроз реализацију овог студијског програма и примену различитих метода рада, омогућава остварење конкретних циљева садржаних у појединачним програмским садржајима модула. Специфични циљеви модула садржани су у:

 • стицању способности за успешно извршавање послова и задатака који су везани за позицију специјалисте тренера у различитим областима физичке културе;
 • стицању вештина за самосталан и тимски тренерски рад у раду са децом школског и предшколског узраста, спортистима различитих узрасних категорија, рекреативцима и припадницима посебних популационих група;
 • усвајању и стицању способности за примену савремених принципа ефикасног планирања, организовања и вођења тренинга физичке припреме у сва три понуђена модула;
 • разумевању специфичних захтева и примена специфичних метода за понуђени модул за који се студент определио, уважавајући морфолошко-функционалне и психолошке карактеристике деце, рекреативаца и спортиста;
 • оспособљавању за рад са особама трећег доба, трудницама и особама са инвалидитетом, применом одређених средстава и садржаја у организовању спортских и рекреативних активности, као и оспособљавању студената за примену општих и специфичних методичких поступака у програмима физичког вежбања деце предшколског и школског узраста као и млађих категорија спортиста.
Опште компетенције које студенти усвајају и развијају кроз савладавање овог студијског програма испољавају се у:
 • квалитетној процени индивидуалних развојних потенцијала и предвиђању могућих домета у даљем развоју индивидуа које се баве физичком активношћу (деце, (младих) спортиста, рекреативаца и посебних популационих група);
 • оспособљености из области тренажних компоненти (учесталост тренига, обим, интензитет тренинга, одабир активности и др.) деце, спортиста, рекреативаца и посебних популационих група;
 • познавањем и разумевањем психолошких, моторичких, морфолошких и функционалних аспеката развоја и њихових импликација за ангажовање свих оних који се баве физичким вежбањем;
 • познавању и разумевању: спортске дијагностике примењене на контролу тренажног напретка; значаја здраве исхране као и корисних суплемената за постизање спортско рекреативних резултата код спортиста, деце и посебних популационих група; негативних ефеката проистиклих из примене стимулативних средстава и др.;
 • способности креативног решавања проблемских ситуација, без обзира да ли су настали под утицајем ендогених или егзогених фактора, до којих долази у индивидуалном и тимском раду са децом и спортистима различитих узрасних категорија, али и са рекреативцима и осталим популационим групама;
 • поседовању и неговању социјалних вештина у раду са децом, спортистима различитих узрасних категорија, рекреативцима и осталим популационим групама.

Студије трају једну годину (2 семестра) и остварује се 60 ЕСПБ.
Завршетком студија добија се звање Струковни тренер специјалиста у спорту.