Права и обавезе студенатаСтудент има право:

- на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање
- на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије
- на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом
- на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења
- на повластице које произилазе из статуса студента
- на подједнако квалитетне услове студија за све студенте
- на различитост и заштиту од дискриминације
- да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе Школе

Студент је дужан да:

- испуњава наставне и предиспитне обавезе
- поштује опште актеШколе
- поштује права запослених и других студената у Школи
- учествује у доношењу одлука у складу са законом.


Студенти се упознају са правима и обавезама на почетку школске године.


Школа је дужна да благовремено упознаје студенте са правима и обавезама у току школске године везаним за организацију наставе и испита.

Упознавање студената са правима и обавезама врши се објављивањем на огласној табли, публикацијама, штампаним материјалима, WEB страници Школе и сл.