ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕСве важне информације објављују се на огласним таблама и Интернет презентацији Школе: www.vss.edu.rs

Информације о распореду предавања и испита, студенти могу добити преко огласних табли или Интернета. Ове информације нису доступне преко телефона.

Сва остала обавештења студенти могу добити у Студентској служби, или позивом на бројеве телефона: 011/ 7550-162 и 063/ 243-414.

Радно време Студентске службе је од 10:00 до 15:30 часова .

Издавање оверених потврда и уверења обавља се један дан након подношења захтева и то у времену од 10:00 до 15:30 часова, у Студентској служби.

Календар за школску 2019/20. годину

Зимски семестар почиње 1. октобра 2019. и завршава се 18. јануара 2020. године. Завршетком зимског семестра почиње зимски распуст, током којег се организује и одржава јануарски испитни рок.

Летњи семестар почиње 18. фебруара и завршава се 30. маја 2020. године. По завршетку летњег семестра одржава се јунски, а потом и јулски испитни рок.

Нерадни дани

Школа неће радити:

 • 11. новембра (Дан примирја у I светском рату);
 • у време новогодишњих и божићних празника, од 30. децембра 2019. до 7. јануара 2020. године (28. децембар је последњи радни дан, а 8. јануар први радни дан);
 • од 15. до 17. фебруара 2020. године (Дан државности);
 • у време ускршњих празника, од 17. до 20. априла 2020. године (16. април је последњи радни дан, а 21. април је први радни дан након Ускрса);
 • у време првомајских празника, 1. и 2. маја.

Странице предмета

У оквиру Moodle платформе, на страницама предмета, наставници постављају материјале са предавања, обавештења о терминима колоквијума, резултате колоквијума и све друге битне информације везане за предмет на коме држе наставу. Ове информације се, искључиво, објављују на страници предмета и зато је неопходно да сви студенти доставе валидну e-mail адресу Студентској служби, како би могли да добију иницијални маил за приступ Moodle платформи.

Полагање колоквијума

Пета (од 28.10. до 02.11.2019.) и десета (од 02.12. до 07.12.2019.) недеља у зимском семестру, и пета (од 16.03. до 19.03.2020.) и десета (од 21.04. до 25.04.2020.) недеља у летњем семестру су колоквијумске недеље током којих се одржавају колоквијуми из предмета који се слушају у тим семестрима.

Излазак на колоквијум у трећем и сваком наредном термину, обавезно се пријављује и плаћа 500 динара (уплатницом). Ова одлука се примењује увек када се неки колоквијум организује по трећи и сваки наредни пут, без обзира на то да ли је студент прва два пута пао, или уопште није изашао на полагање колоквијума у редовним терминима.

Пријављивање испита

Студент може пријавити испите само уколико је испунио предиспитне обавезе, подмирио своје финансијске обавезе према Школи (сходно потписаном Уговору о динамици измиривања финансијских обавеза) и оверио претходни семестар.

Попуњену испитну пријаву (пријавни испитни лист на којем студент уписује испите које ће полагати у том испитном року), заједно са признаницом о извршеној уплати, студент предаје Студентској служби. Уколико студент није испунио финансијску обавезу, није у могућности да пријави исипт.

Пријављивање испита износи 1.000 динара по испиту. Студент може пријавити испит и након одређених термина, најмање два дана пре испита, и у том случају плаћа 2.000 динара по испиту.

Пријављивање телефоном и СМС-ом није могуће.

Пријављивање испита електронском поштом могуће је само за студенте који станују ван Београда. Пријава испита врши се електронским путем попуњавањем обрасца (преузима се са школског сајта), који се заједно са скенираном уплатницом шаље на маил студентске службе .

Испитни рокови:

Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, јулски, септембарски и октобарски.

 • Јануарски рок:            од 27. јануара до 8. фебруара 2020. године
 • Априлски рок:             од 30. марта до 11. априла 2020. године
 • Јунски рок:                  од 8. до 20. јуна 2020. године
 • Јулски рок:                  од 29. јуна до 11. јула 2020. године
 • Септембарски рок:     од 31. августа до 12. септембра 2020. године
 • Октобарски рок:          од 14. до 26. септембра 2020. године

Термини за пријављивање испита биће објављени пред сваки испитни рок, а најчешће се заказују две недеље пре почетка рока.

Поништавање испита

Уколико студент није задовољан оценом добијеном на испиту, има право на поништење оцене у року од 36 часова, подношењем молбе надлежном органу Школе за поништење испита и поновно полагање. Молба се разматра у року од 24 сата. Уколико се молба усвоји, студент поново полаже испит, у истом испитном року, у року од три дана од дана пријема одлуке надлежног органа.

Услов за упис наредне године студија

Студент може да упише другу годину студија уколико је стекао најмање 42 ЕСПБ у првој години.

Трећу годину студенти могу да упишу уколико су стекли најмање 91 ЕСПБ (у првој години студија 60 ЕСПБ и у другој 31 ЕСПБ). 

На основу Члана 99. Статута Школе студент који постигне изузетне резултате у раду и положи све испите из предмета прве или друге године студија закључно са септембарским испитним роком, са просечном оценом од најмање 9,70 (девет зарез седамдесет), може се, на његов захтев, ослободити плаћања трошкова школарине за један семестар у току трајања студија.

Овера семестара

Упис наредног семестра мора се извршити пре почетка семестра (попуњавањем новог ШВ обрасца, уз приложен доказ о уплати тог семестра).

Издавање потврда

Студенти имају право на добијање бесплатних уверења за регулисање права на: дечји додатак, породичну пензију, инвалидски додатак, добијање здравствене књижице и легитимације за повлашћену вожњу. Ова уверења се издају један дан након подношења захтева, и то у времену од 10.00 до 15.30 часова, у Студентској служби.

Услови студирања

Према Закону о високом образовању, чл. 101, студента има права на:

 • на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање,
 • на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије,
 • на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом,
 • на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења,
 • на повластице које произилазе из статуса студента,
 • на подједнако квалитетне услове студија за све студенте,
 • на различитост и заштиту од дискриминације,
 • да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Школе предвиђене овим Статутом.

Према члану 101. Статута Школе обавезе студента су:

 • испуњава наставне и предиспитне обавезе,
 • поштује опште акте Школе,
 • поштује права запослених и других студената у Школи,
 • учествује у доношењу одлука у складу са Законом,
 • измирује своје финансијске обавезе према Школи.

Мировање права и обавеза студената

Према члану 103. Статута Школе, а на лични захтев, студенту се одобрава мировање права и обавеза у случају:

 • одслужења или дослужења војног рока,
 • упућивања на стручну праксу у трајању од најмање 6 месеци,
 • теже болести, ако је због болести одсуствовао најмање један семестар
 • неге детета до годину дана живота,
 • одржавања трудноће,
 • Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења
 • припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство – уколико има статус врхунског спортисте,
 • ако је на усавршавању у иностранству,
 • у другим случајевима предвиђеним општим актима Школе.

Студент који је био спречен да полаже испит због болести или због стручног усавршавања у трајању од најмање 3 месеца, може полагати испит у првом наредном року. Студент коме мирују права и обавезе може полагати испите из наставних предмета за које је испунио обавезе утврђене програмом студија. Према Закону о високом образовању, чл. 109., статус студента престаје у случају:

 • исписивања са студија,
 • завршетка студија,
 • неуписивања школске године,
 • да не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма (у случају ове Школе, то је 6 година).
  Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус врхунског спортисте, задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.
 • изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

Библиотека

Радно време библиотеке је од 8.00 до 16.00 часова. Књиге се позајмљују нaјвише на 10 радних дана, а студент је дужан да у библиотеци остави индекс или личну карту.
Уколико студент задржи књиге дуже од предвиђеног Правилника о раду библиотеке, у обавези је да плати 150 динара за сваки дан кашњења.

Студенти су у обавези да се упознају са радом Школе и њеним правилницима преко линка: javno-publikovani-dokumenti(Зборник правилника и стандарда).

Септембар, 2019. године

УПРАВА ШКОЛЕ