СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ


Улога тимског рада на квалитет пружања здравствених услуга је велика и представља кључан фактор ефикасног функционисања здравственог система у целини. Један од здравствених тимова је и рехабилитациони тим у којем струковни физиотерапеут заузима важну улогу. Стога је одговорност физиотерапеута у процесу рехабилитације велика, јер самостално спроводи осмишљен и унапред испланиран програм рехабилитације, сходно актуелном патолошком стању пацијената.
Основни циљ студијског програма ОСС Струковни физиотерапеут је да обезбеди квалитетно и савремено образовање физитерапеута, који ће компетентно и ефикасно имплементирати стечена знања у раду са пацијентима и применити специјализоване, ауторизоване технике и методе намењене за ублажавање или отклањање последица у појединим фазама настанка и развоја обољења, и оспособљавање након одређеног пaтолошког стања. На овом студијском програму студент се упознаје са етиологијом, патофизиологијом, патоанатомијом и терапијом, односно терапијским поступцима, техникама и методама код разних патолошких стања, код којих је индикован неки од видова физикалне терапије и кинезитерапије.
Теоријска настава се изводи у самој Школи уз коршћење најсавременијих наставних средстава, а практична настава у нашим најеминетнијим здравственим установама, које уједно представљају наставне базе наше Школе.
Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

  • компетентно и самостално обавља низ послова у области медицинске рехабилитације, односно поновног оспособљавања након одређеног патолошког стања у различитим медицинским областима,
  • познаје и разуме основна теоријска и практична питања којима се бави савремена медицинска рехабилитација разних патолошких стања и обољења у области кардио-пулмологије, скелетно-мишићних дисфункција, неурологије, ортопедије, хирургије, трауматологије, педијатрије, реуматологије, геријатрије и др.,
  • познаје и разуме настанак трауме, циљеве и концепт рехабилитације,
  • познаје принципе терапије покретом и све видове физикалне терапије,
  • познаје принципе креирања плана лечења, влада техникама вођења медицинске документације.
  • познаје и разуме карактеристике разних патолошких стања и компетентан је за самосталну примену физичких агенаса у рехабилитацији повреда,
  • самостално примени све облике рехабилитационих поступака повређених и оболелих, начинине спровођења, општим и појединачним методама рада, принципима дозирања терапијских поступака, индикацијама и контраиндикацијама за примену појединих физикалних и кинезитерапијских процедура.

Студије на студијском програму ОСС Струковни физиотерапеут трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.

Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ.