СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


Професионално деловање медицинских сестара подразумева пружање стручне помоћи у току животног циклуса сваком појединцу у здрављу и болести. Стварање нових високо стручних кадрова у систему здравствене заштите представља потребу и захтев одговорног друштва што у битној мери унапређује здравствену негу, очување здравља и спречавање болести, као и лечење на свим нивоима здравствене заштите. 

Основни циљ студијског програма ОСС Струковна медицинска сестра је да обезбеди квалитетно и савремено образовање медицинских сестара, које ће на основу стечених савремених знања, вештина и способности, умети у пракси да компетентно и ефикасно обављају послове превенције, лечења и рехабилитације оболелих, и спроводе здравствену негу самостално и у тимском раду у одговору на све сложеније захтеве и изазове професије из области здравствене неге.

Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

 • самостално и тимски ради у оквиру здравствене неге у свим специјализованим дисциплинама,
 • прецизно примењује дијагностичке и терапијске процедуре,
 • зна да препозна болесна стања кроз јасно тумачење знака и симптома,
 • обавља контролу и надзор над особљем у тиму за здравствену негу,
 • прецизно примењује дијагностичке и терапијске процедуре,
 • идентификује и разуме психолошке и патолошке процесе који су саставни део професионалног рада,
 • у области здравствене неге планира, спроводи и процењује акције и интервенције,
 • препознаје факторе ризика за здравље и смањује њихов утицај на појединца или групу,
 • поштује принципе асептичног рада,
 • пружа психолошку подршку оболелима и породици у терминалној фази болести,
 • спроводи принципе здравственог васпитања и образовног рада,
 • води здравствену документацију,
 • прати иновације у струци и примењује их у свакодневној пракси,
 • активно учествује у организационо-руководећим пословима.

 

Студије на студијском програму ОСС Струковна медицинска сестра трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА.