СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ


У спортским организацијама, поред спортских стручњака (спортских тренера), врло важну улогу имају и стручњаци различитих профила који својим знањем, вештинама и компетенцијама, такође, доприносе њиховом успешном пословању. Улога ових стручњака у спорту је значајна за обављање административних и оперативних послова као и за процес управљања (планирање, организовање, руковођење и контрола) у спорту односно, у спортским организацијама (клубовима, асоцијацијама, савезима, удруђењима и сл.).
Упућивање спорта и спортских организација на ''слободно тржиште'', захтева да се на процесе управљања и руковођења посматра као на високостручну и сложену делатност са мултидисциплинарним приступом чији су носиоци стручно образовни и компетентни појединци.
Основни циљ студијског програма ОСС Спортски менаџмент је да обезбеди квалитетно и савремено образовање нових генерација менаџера у спорту, који ће компетентно и ефикасно имплементирати стечена знања у раду и пословању спортских, али и осталих пословних организација и руководити њиховим развојним плановима и програмима, са циљем њиховог успешног рада, позитивног доприноса друштвеној заједници и интегрисања у друштвено окружење.
Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

 • познаје и примењује принципе економских односа као и принципе ефикасног пословања и савременог научног менаџмента,
 • познаје и примењује функције менаџмента у спорту, њихове примене у процесима: планирања, организовања, вођења, контроле, као и вредновања спортских ресурса, постигнућа и резултата,  
 • примени стечена знања, вештина и способности у циљу ефикасног и продуктивног пословања, решавањем проблема у спорту,
 • овлада комуникативним вештинама и системским начином размишљања,
 • примењује вештине иновативног и креативног сагледавања проблемских ситуација које настају у програмирању и реализовању масовних спортских акција, рекреативних програма и врхунских спортских догађаја и др.,
 • негује тимску културу, етичке принципе у спорту,
 • мотивише и вреднује системски начин размишљања, креативност, иновативност, самоконтролу и одговорност својих сарадника, 
 • примењује и развија савремене пословне вештине.

Студије на студијском програму ОСС Спортски менаџмент трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР.
Након дипломирања на овом студијском програму, студент може да се запосли и обавља следеће позиције у организацијама:

 • Менаџер пословне или спортске организације,
 • Менаџер фитнес или wellness центра,
 • Менаџер спортског објекта,
 • Менаџер спортских активности,програма и пројеката,
 • Менаџер за безбедност на спортским приредбама и објектима,
 • Менаџер за послове проналажења, посредовања и преговарања при преласцима спортиста из једне спортске организације у другу (домаћу или инострану),
 • Организатор спортских догађаја, такмичења, приредби и припрема,
 • Организатор спортског пословања,
 • Организатор послова продаје и пласмана улазница
 • Организатор стручног оспособљавања у области спорта,
 • Маркетинг менаџер (у спорту),
 • PR менаџер (у спорту),
 • Менаџер људских ресурса (у спорту).

Руководилац студијског програма
Др Снежана Лазаревић, проф.
Консултације: понедељак 12:00 - 13:00 наставнички кабинет 3 (први спрат)

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

I Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
1. Основе менаџмента 90 8
2. Основе економије 90 8
3. Социологија спортa 45 6
4. Информатика са статистиком 60 7
5. Менаџмент у спорту 60 8
6. Пословне финансије 90 8
7. Предузетништво у спорту 90 8
8. Страни језик - енглески 1 75 7
Укупно ЕСПБ: 60
II Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
9. Психологија менаџмента у спорту 75 8
10. Менаџмент људских ресурса 75 8
11. Односи с јавношћу 75 8
Изборни предмет 1 *
12. Педагогија спорта
Менаџмент безбедности у спорту
60 6
13. Маркетинг у спорту 90 9
14. Право у спорту 90 9
Изборни предмет 2 *
15. Основе спортског тренинга
Психологија спорта
60 6
Изборни предмет 3 *
16. Страни језик - енглески 2
Страни језик – шпански
75 6
Укупно ЕСПБ: 60
III Година
Рб. Предмет Фонд часова ЕСПБ
17. Менаџмент спортских објеката 75 7
18. Менаџмент спортских такмичења 75 7
19. Пословне вештине 90 8
Изборни предмет 4 *
20. Предшколски и школски спорт
Персонални фитнес
75 6
21. Тимови и тимски рад 75 7
22. Маркетиншке комуникације 75 7
Изборни предмет 5 *
23. Етика у спорту
Спорт посебних популационих група
75 6
Изборни предмет 6 *
24. Спортско-рекреативни туризам
Скаутинг у спорту
60 6
25. Стручна пракса 45 3
Завршни рад 3
Укупно ЕСПБ: 60

* Студент има обавезу да полаже шест (6) изборних предмета: три у другој и три у трећој години.