СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ


У спортским организацијама, поред спортских стручњака (спортских тренера), врло важну улогу имају и стручњаци различитих профила који својим знањем, вештинама и компетенцијама, такође, доприносе њиховом успешном пословању. Улога ових стручњака у спорту је значајна за обављање административних и оперативних послова као и за процес управљања (планирање, организовање, руковођење и контрола) у спорту односно, у спортским организацијама (клубовима, асоцијацијама, савезима, удруђењима и сл.).
Упућивање спорта и спортских организација на ''слободно тржиште'', захтева да се на процесе управљања и руковођења посматра као на високостручну и сложену делатност са мултидисциплинарним приступом чији су носиоци стручно образовни и компетентни појединци.
Основни циљ студијског програма ОСС Спортски менаџмент је да обезбеди квалитетно и савремено образовање нових генерација менаџера у спорту, који ће компетентно и ефикасно имплементирати стечена знања у раду и пословању спортских, али и осталих пословних организација и руководити њиховим развојним плановима и програмима, са циљем њиховог успешног рада, позитивног доприноса друштвеној заједници и интегрисања у друштвено окружење.
Компетенције студента који дипломира на овом студијском програму је да буде оспособљен да:

 • познаје и примењује принципе економских односа као и принципе ефикасног пословања и савременог научног менаџмента,
 • познаје и примењује функције менаџмента у спорту, њихове примене у процесима: планирања, организовања, вођења, контроле, као и вредновања спортских ресурса, постигнућа и резултата,  
 • примени стечена знања, вештина и способности у циљу ефикасног и продуктивног пословања, решавањем проблема у спорту,
 • овлада комуникативним вештинама и системским начином размишљања,
 • примењује вештине иновативног и креативног сагледавања проблемских ситуација које настају у програмирању и реализовању масовних спортских акција, рекреативних програма и врхунских спортских догађаја и др.,
 • негује тимску културу, етичке принципе у спорту,
 • мотивише и вреднује системски начин размишљања, креативност, иновативност, самоконтролу и одговорност својих сарадника, 
 • примењује и развија савремене пословне вештине.

Студије на студијском програму ОСС Спортски менаџмент трају 3 године (6 семестара) чиме се остварује 180 ЕСПБ.
Стручни назив који студент стиче завршетком студија је СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР.
Након дипломирања на овом студијском програму, студент може да се запосли и обавља следеће позиције у организацијама:

 • Менаџер пословне или спортске организације,
 • Менаџер фитнес или wellness центра,
 • Менаџер спортског објекта,
 • Менаџер спортских активности,програма и пројеката,
 • Менаџер за безбедност на спортским приредбама и објектима,
 • Менаџер за послове проналажења, посредовања и преговарања при преласцима спортиста из једне спортске организације у другу (домаћу или инострану),
 • Организатор спортских догађаја, такмичења, приредби и припрема,
 • Организатор спортског пословања,
 • Организатор послова продаје и пласмана улазница
 • Организатор стручног оспособљавања у области спорта,
 • Маркетинг менаџер (у спорту),
 • PR менаџер (у спорту),
 • Менаџер људских ресурса (у спорту).