VSZS | Visoka sportska i zdravstvena skola

30.10.2017.

Јубилеј – 20 година ВСЗШ, 30. Октобар 2017.