Органи Школе


Савет Школе

Савет Школе је орган управљања и највиши је орган. Савет Школе има 11 чланова и чине га власници деоничарских улога и њихови представници.
Саветом председава председник Савета.
Савет доноси Статут, именује и разрешава Директора Школе, именује и разрешава заменика директора на предлог директора; бира и разрешава председника и заменика председника Савета из редова деоничара Школе; доноси финансијски план; разматра и усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; доноси план и програм рада Школе, одлучује о оснивању и укидању студијских програма; оноси одлуку о висини школарине; врши надзор над материјалним и финансијским пословањем Студентског парламента и обавља друге послове у складу са законом и Статутом.

Председник Савета Школе
проф. др Љубиша Лазаревић

 

Орган пословођења

Директор

Директор руководи пословима Школе; представља и заступа Школу; стара се о законитостима рада у Школи; стара се о реализацији одлука Савета Школе и других органа Школе; закључује уговоре у име Школе; стара се о примени Статута и других општих аката Школе; доноси акте Школе у складу са законом, другим прописима и Статутом Школе; стара се о испуњавању обавеза Школе предвиђених законом и другим општим актима; доноси и спроводи одлуке о правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и општим актима; доноси решења о правима, обавезама и одговорностима студената; обавља и друге послове одређене Статутом и Законом о високом образовању.

Директор Школе
Др Снежана Лазаревић, проф.

 

Заменик директора

Заменик директора помаже у раду директору и замењује га у одстуству, планира и организује и контролише наставни процес, распоред часова и испита; организује пријемног испита и реализација уписа студената; организује додатне семинаре, курсеве, обуке и друге ослове у складу са Статутом.

Заменик директора Школе
Др Бранко Бошковић, проф.

 

Стручни орган

Наставно-стручно веће

Наставно-стручно веће је стручни орган које чине сви стално запослени наставници и сарадници. Веће се бави свим питањима наставе и стручног рада. Поред сталних комисија за потребе Већа и управе Школе, формирају се привремене комисије које се баве задацима који су им додељени. Наставно-стручно веће за сваки студијски програм, из редова наставника, именује руководиоца који прати реализацију програма, наставе и услове рада.
Седницама Наставно-стручног већа руководи председник Већа који је по функцији директор Школе, а у његовом одсуству седницама руководи заменик директора.

 

Студентски парламент

Студентски парламент је орган Школе преко кога студенти остварују своја права и штите интересе. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Школе уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент.
Студентски парламент има 12 чланова. Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана.
Студентски парламент разматра и оцењује квалитет наставе, иновирање студијских програма, заштиту права студената и друга питања која проистичу из Закона, Статута,  Правилника о студентском парламенту и стандардима о квалитету наставе.

 

Руководиоци студијских програма

Руководиоце студијских програма бира Наставно-стручно веће Школе, на предлог директора. Они организују рад својих студијских програма, и брину да се наставни план и програм реализује према правилницима о стандардима и квалитету, прате одвијање наставе на студијском програму којим руководи и информишу директора и заменика директора; сарађују са предметним наставницима у вези са одређивањем тема и одбране завршних радова на основним, специјалистичким струковним студијама, прате систем евалуације студијског програма, прате рад и напредовање студената до завршетка студија и друга задушења сходно Статуту.

 

Стручне службе

У оквиру Школе постоје стручне службе: Студентска служба, Правно-административна служба, Финансијска служба, Служба за маркетинг и Библиотека.
Поред ових у Школи постоје служба за: стручно оспособљавање и усавршавање кадрова у спорту, издавачку делатност и вођење фитнес центра "Maximus".
Послови и делокруг рада ових служби јасно су дефинисани Статутом и општим актима Школе.