Историјат ШколеВиша школа за спортске тренере у Београду основана је 1997. године. Оснивачи Школе су стручњаци са вишегодишњим искуством у области универзитетског спортског образовања, научних истраживања у спорту, као и искуством стеченим у време сопственог активног бављења спортом. Решењем Министарства просвете Републике Србије, број 612-00-00332/94-07, од 16. јула 1997. године, а на основу Елабората и друге документације, дата је сагласност на Наставни план и програм и утврђено је да Виша школа за спортске тренере испуњава услове (у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средства) за обављање двогодишњих студија вишег образовања у области спорта, за школовање виших спортских тренера за следеће спортове: ФУДБАЛ, КОШАРКА, РУКОМЕТ, БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ, ТЕНИС, ПЛИВАЊЕ и ВАТЕРПОЛО, СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА, СТОНИ ТЕНИС.

Школа је 3. септембра 1997. године регистрована у Привредном суду у Београду, чиме су се стекли сви неопходни услови да Виша школа за спортске тренере почне са радом школске 1997/98. године.

На основу захтева који су долазили из спортске праксе, Школа се 1998. године обратила Министарству просвете Републике Србије, како би добила сагласност за школовање виших спортских тренера за ОДБОЈКУ, АТЛЕТИКУ и СТРЕЉАШТВО, што јој је и одобрено Ре­шењем бр. 022-05-83/98-4, од 23. априла 1998. године.

Тиме је Школа, на основу својих тадашњих могућности, дефинисала своју програмску оријентацију на образовање спортских тренера за 10 спортова, односно спортских дисциплина.

Током прве три године рада Школе, управа и сарадници извршили су програмске, техничке и организационе припреме за увођење нове студијске групе - Спортски менаџмент. На основу документације и захтева које је поднела управа Школе, Министарство за више и високо образовање даје сагласност на Наставни план и програм студијске групе Спортски менаџмент и одобрава његову реализацију Решењем бр. 022-05-00005/2000-01, од 24. фебруара 2000. године.

Увиђајући потребу за специјализованим кадровима, а која произилази из сложености и изразите мултидисциплинарности спорта, Виша школа за спортске тренере припремила је Наставни план и програм за школовање виших спортских физиотерапеута. За реализацију новог студијског програма била је потребна дужа припрема, јер је требало организовати практичну наставу у више здравствених установа, обезбедити кадрове, простор, неопходну опрему и низ других услова који су неопходни за успешан рад. После темељних и обимних припрема, 2001. године, Министарству просвете и спорта поднесен је нови захтев са потребном документацијом, за увођење студијског програма за више спортске физиотерапеуте. Решењем Министарства бр. 612-00-360/2001-04, од 20. августа 2001. године, дата је сагласност на Наставни план и програм и оцењено је да Школа испуњава услове да почне са реализацијом студијског програма за више спортске физиотерапеуте. Дакле, од школске 2001/02. године, Виша школа за спортске тренере реализује наставу на три студијске групе: 1. Виши спортски тренер за једанаест спортова (фудбал, кошарка, рукомет, тенис, борилачки спортови, пливање и ватерполо, одбојка, атлетика, стони тенис, стрељаштво и спортска рекреација), 2. Спортски менаџмент и 3. Виши спортски физиотерапеут.

У циљу прилагођавања најављеним системским променама у високом образовању, Школа је извршила потребне програмске, кадровске и техничке припреме за прелаз са двогодишњих на трогодишње студије. Иновирани Наставни план и програм достављен је Министарству просвете и спорта. Програм је прегледала и оценила Комисија за акредитацију високог образовања, коју је именовао Републички савет за развој универзитерског образовања. Дана 13. јула 2004. године, донето је Решење бр. 022-05-00031/2/2004-04, којим Министарство просвете и спорта "даје сагласност на нови Наставни план и програм Више школе за спортске тренере, за студије у трогодишњем трајању, на следећим студијским групама: Виши спортски тренер, Спортски менаџмент и Виши спортски физиотерапеут".

У складу са Законом о високом образовању (2005), већ од октобра 2005. године, почеле су систематске припреме за нову акредитацију, које су завршене крајем 2006. године. Промене које Школа уводи у односу на дотадашњи рад, односно од времена када је прешла на трогодишње студијске програме, биле су следеће: - прво, приликом увођења нових студијских програма и продужења студија на три године, студијски програми су проширени и продубљена је њихова оријентација на струковне циљеве и садржаје, при чему су, у високом степену, примењени принципи Болоњског процеса, а који су указивали у ком правцу ће се кретати реформа високог образовања; - друго, одмах по објављивању Закона о високом образовању, у Школи је отпочео рад на усклађивању студијских програма са захтевима новог Закона. С обзиром да су обимне иновације изведене пре непуне две године, није било разлога за нове радикалне промене, те је укупан обим измена које су унесене у наставне планове и програме испод 30%, што значи да оне нису значајније промениле структуру и садржај актуелних студијских планова и програма; - треће, од школске 2008/09. године, предвиђа се увођење једногодишњих струковних специјалистичких студија, у оквиру студијских програма за спортске тренере и за спорстке физиотерапеуте.

Будући да дотадашњи назив Школе већ дуже време није одговарао карактеру и садржају образовања које студенти стичу у овој институцији, било је потребно је да се и он промени, како би се ускладио са студијским програмима и са Законом о високом образовању. Школа је отпочела рад са студијским програмом за више спортске тренере, те је у почетку њен назив био сасвим примерен. Међутим, како је у међувремену наставна делатност Школе проширена са два нова студијска програма - за менаџмент у спорту и спортске физиотерапеуте, њен назив је постао неадекватан. Стога, предложено је да се досадашњи назив Виша школа за спортске тренере замени називом Висока школа за спорт. Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије објавила је у мају 2007. године резултате акредитације високошколских установа и њихових предложених студијских програма. Виша школа за спортске тренере са своја три Студијска програма (за тренере, менаџере и физиотерапеуте у спорту) успешно је прошла кроз процес акредитације, чиме је Школа постала установа високог образовања струковних студија и променила назив у Висока школа за спорт струковних студија (Дозвола за рад Министарства просвете Републике Србије Решење бр. 612–00–630/2007-04 од 26.6.2007.године).

Школа је у свом развоју и проширењу делатности, 2009. године променила назив у ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, чиме се уврстила у ред образовних медицинских институција и тиме стекла право на школовање кадрова за медицинске установе.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије објавила је у мају 2010. године резултате акредитације високошколских установа и студијских програма где је наша Школа испунила стандарде за акредитацију студијског програма Основне струковне студије - СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ (3 ГОДИНЕ) у оквиру поља медицинских наука (Број решења: 612-00-583/2009-04).

Пратећи потребе спортске праксе и потребе за школовањем кадрова здравствене струке, а руководећи се емпиријом, кадровским и материјалним могућностима, Школа је дефинисала своју акциону и програмску оријентацију у контексту образовања стручњака у друштвено хуманистичком и мединском научном пољу. У контексту медицинског научног поља, поред већ акредитованог студијског програма „Струковни физиотерапеут“, Школа је акредитовала нови студијски програм „Струковна медицинска сестра“ (Уверење о акредитацији бр. 612-00-00683/2016-06 од 30.09.2016. године).

У складу са Законом о високом образовању и Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа, Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) је у свом редовном акредитационом поступку у септембру 2012. године констатовала да је Висока спортска и здравствена школа струковних студија поново испунила све предвиђене стандарде за акредитацију Установе, као и за два основна струковна студијска програма- Спортски тренер и Спортски менаџмент у оквиру друштвено-хуманистичких наука (Уверење бр. 612-00-00381/2012-04 од 14.9.2012.године).